Input:

42/2021 F.z., Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události Garance

42/2021 F.z., Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události
ROZHODNUTÍ
o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události
 
Zpracovatel: Mgr. Martin Dvořák
Č. j. MF-29943/2021/3901-2
 
PID: MFCRBXQAQK

Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),
takto:

Plátcům daně z přidané hodnoty
promíjím

daň z přidané hodnoty za dodání zboží, daň z přidané hodnoty z přijaté částky úplaty předuskutečněním dodání zboží, daň z přidané hodnoty při pořízení zboží z jiného členského státu a daň z přidané hodnoty při dovozu zboží, které se týkají dále vyjmenovaného zboží, pokud vznikla při jeho dodání povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), vznikla z důvodu přijetí úplaty před uskutečněním jeho dodání povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty, vznikla při jeho pořízení z jiného členského státu povinnost přiznat daň podle § 25 zákona o dani z přidané hodnoty, nebo vznikla při jeho dovozu povinnost přiznat nebo zaplatit daň z přidané hodnoty podle § 23 zákona o dani z přidané hodnoty.
Daň z přidané hodnoty se za uvedených podmínek promíjí, pokud se zdanitelné plnění uskutečnilo v období ode dne 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021, a to u následujícího zboží:
1. filtrační polomasky a respirátory, pokud jsou výrobcem určeny k ochraně uživatele, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy, patří mezi osobní ochranné prostředky kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a které splňují parametry třídy ochrany minimálně FFP2, nebo mají stejnou či vyšší filtrační účinnost;
2. respirátory (vždy bez výdechového ventilu), pokud jsou výrobcem určeny jak k ochraně uživatele, tak jeho okolí, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy a pokud se jedná současně o
a. osobní ochranný prostředek kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a
b. zdravotnický prostředek rizikové třídy I podle směrnice Rady 93/42/EHS nebo podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745;
3. filtry a jiné příslušenství k filtračním polomaskám a respirátorům dle bodu 1 a 2.

Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji a nabývá účinnosti dnem oznámení.
Odůvodnění:

V souvislosti se stávající epidemiologickou situací způsobenou šířením viru SARS-CoV-2 nadále přetrvává v některých situacích povinnost užívat ochranné prostředky dýchacích cest s vyšší filtrační účinností. Ministryně financí se proto rozhodla využít své pravomoci podle § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu a za účelem zmírnění dopadů této mimořádné události v podobě zajištění cenově dostupnějšího přístupu k obličejovým maskám splňujícím příslušné parametry přistoupila ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí daně z přidané hodnoty (dále také „daň“) při dodání stanoveného zboží, pořízení stanoveného zboží z jiného členského státu Evropské unie a při