42/2019 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 42/2019 Sb.
ZÁKON
ze dne 30. ledna 2019,
kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 větě první se slova „10 odst. 1 zákona o přestupcích“ nahrazují slovy „4 odst. 5 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“.
2. V § 11a odst. 2 se slova „kromě skutečností uvedených v § 11 odst. 2 také správnost údajů uvedených v úředně ověřené plné moci, podává-li žádost zmocněnec nebo advokát dotčené osoby,“ nahrazují slovy „správnost údajů uvedených v písemné žádosti o výpis, totožnost osoby žádající o výpis týkající se fyzické osoby“.
3. V § 11a odst. 3 větě druhé, § 11a odst. 4 větě druhé, § 11aa odst. 1 větě třetí a v § 11aa odst. 2 větě druhé se slova „nebo 3“ nahrazují slovy „ , 3 nebo 4“.
4. V § 11aa odst. 1 se za slovo „správy9“ vkládají slova „s využitím přístupu se zaručenou identitou nebo“.
5. V § 11aa odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ , byla-li žádost o výpis podána datovou zprávou s ověřenou totožností žadatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo jej žadateli zpřístupní prostřednictvím portálu veřejné správy, byla-li žádost o výpis podána prostřednictvím portálu veřejné správy s využitím přístupu se zaručenou identitou“ a na konci věty druhé se doplňují slova „nebo zpřístupní prostřednictvím portálu veřejné správy“.
6. V § 13 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:
„(4) Přílohou výpisu, který je vydáván na žádost fyzické osoby, je vícejazyčný standardní formulář podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zjednodušení požadavků na
 
 Nahoru