42/2018 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 42/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 15. února 2018,
kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 10 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 327/2017 Sb., (dále jen „zákon“):
Čl. I
Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, se mění takto:
1. V § 1 písm. g) se slova „rozvrh hodin vzorového výukového dne, jedná-li se o prezenční formu vzdělávání“ nahrazují slovy „časový rozvrh vzdělávání“.
2. V § 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „ , není-li v odstavci 2 nebo 3 stanoveno jinak“.
3. V § 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova „nebo potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu podle § 5a“.
4. V § 1 písmeno j) zní:
„j) učební plán, jehož obsahem je seznam tematických celků s určenou minimální hodinovou dotací a s minimálním celkovým počtem hodin výuky s rozdělením výuky na teoretickou a praktickou, v případě vzdělávání kombinovanou formou podle § 2 odst. 1 písm. c) s rozdělením výuky na prezenční a distanční,“.
5. V § 1 písm. k) se slovo „předmětů“ nahrazuje slovy „tematických celků“ a slova „popřípadě jeho částí, pokud je na ně rekvalifikační program členěn,“ se zrušují.
6. V § 1 písmeno n) zní:
„n) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a případné akademické tituly a vědecké hodnosti fyzické osoby, která bude odpovídat za odbornou úroveň rekvalifikace a řádné provádění závěrečných zkoušek podle rekvalifikačního programu (§ 4), doklady o jejím vzdělání a odborné praxi a její souhlas, že bude odpovídat za odbornou úroveň rekvalifikace a řádné provádění závěrečných zkoušek (§ 4),“.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.
7. V § 1 písmeno o) zní:
„o) jméno, popřípadě jména, a příjmení a případné akademické tituly a vědecké hodnosti lektorů pro výuku jednotlivých tematických celků, údaje o jejich kvalifikaci a odborné a pedagogické praxi a jejich souhlas, že budou vykonávat lektorskou činnost,“.
8. V § 1 písm. q) se za slovo „osvědčení“ vkládají slova „o rekvalifikaci nebo potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu“.
9. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Je-li způsob ověření získaných znalostí a dovedností stanoven jiným právním předpisem nebo připravuje-li vzdělávání k získání kvalifikace podle jiného právního předpisu, žádost o akreditaci vzdělávacího programu namísto náležitosti podle odstavce 1 písm. h) obsahuje údaj, podle kterého právního předpisu se řídí způsob ověření získaných znalostí a dovedností a složení zkušební komise.
(3) Připravuje-li vzdělávání k získání kvalifikace podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, žádost o akreditaci vzdělávacího programu namísto náležitosti podle odstavce 1 písm. h) obsahuje údaj, že se způsob ověření získaných znalostí a dovedností řídí podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a dále
 
 Nahoru