Input:

42/1967 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra a Ústřední rady družstev o mzdových podmínkách domovníků, platné do 15.1.1992 Archiv

č. 42/1967 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra a Ústřední rady družstev o mzdových podmínkách domovníků, platné do 15.1.1992
[zrušeno č. 1/1992 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra a Ústřední rady družstev
ze dne 14. dubna 1967
o mzdových podmínkách domovníků
Podle § 30 odst. 2 vyhlášky č. 101/1966 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství ministerstvo vnitra a Ústřední rada družstev v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů a místního hospodářství stanoví:
Rozsah platnosti
§ 1
Tato vyhláška upravuje mzdové podmínky domovníků v obytných domech spravovaných organizacemi bytového hospodářství národních výborů, popř. národními výbory přímo a bytovými družstvy (dále jen „organizace“).
§ 2
1. Podle této vyhlášky se odměňují tyto práce:
a) zametání, stírání a mytí schodů a chodeb a ostatních společně užívaných prostor (sklep, půda, dvůr, prádelna, sušárna, kabina výtahu apod.),
b) čištění osvětlovacích zařízení, oken ve společných prostorách, dveří do domu a do společných místností a prostorů, zábradlí a ostatních společně užívaných zařízení,
c) čištění a udržování schůdnosti chodníků a přístupových cest k domu a jeho společným zařízením (zametání, odklízení sněhu, posypávání při náledí apod.),
d) péči o řádný chod a udržování společného zařízení (výtah, prádelna, sušárna apod.),
e) obstarávání pochůzek a prací souvisejících se správou domu, hlášení všech zjištěných závad v domě a poruch jeho zařízení a zajištění preventivních opatření při havarijních stavech,
f) otevírání a uzavírání domu a ostatních prostor a péče o dodržování domovního řádu, osvětlování společných prostor, vyvěšování praporů a
g) případné další podobné práce, k jejichž vykonávání se domovník zvlášť zaváže.
2. Mezi domovnické práce odměňované podle této vyhlášky nepatří práce spojené s obsluhou zařízení pro dodávku tepla a teplé vody a opravářské práce v domě. Pokud se domovník zaváže k výkonu i těchto prací, je za ně odměňován podle jiných předpisů.1)
§ 3
Odměňování
1. Domovníkovi náleží za každou hodinu prací uvedených v § 2, odst. 1, písm. a), b), c), d), e), g), základní mzda Kčs 4,-. Vedoucí organizace, v bytových družstvech představenstvo družstva, nebo jím pověřený pracovník (dále jen vedoucí organizace) stanoví předem rozsah prací i počet pracovních hodin. Nemění-li se rozsah prováděných prací, lze stanovit celkovou měsíční mzdu.
2. Za výkon prací uvedených v § 2 odst. 1, písm. f) poskytne organizace domovníkovi kromě základní mzdy podle předchozího odstavce měsíční odměnu. Výši této odměny stanoví vedoucí organizace podle předem určeného rozsahu těchto prací v rozpětí Kčs 35 až 90 měsíčně.
3. Ke mzdě podle odst. 1 může organizace za zvlášť kvalitní provádění prací poskytnout výkonnostní odměnu.
4. Rozsah prací, počet pracovních hodin, jakož i pracovní podmínky a výše celkové odměny musí být sjednány v písemné pracovní smlouvě.
§ 4
Služební byt
1. Domovníkovi, který se zavázal k výkonu domovnických prací uvedených v § 2 odst. 1, písm. a) až f) této vyhlášky, náleží jeden služební byt způsobilý k řádnému užívání.