Input:

R 42/1966; Řízení před státním notářstvím. Registrace smlouvy Garance

č. 42/1966 Sb. rozh.
Při registraci smlouvy o převodu nemovitosti musí státní notářství též zkoumat, zda tu nejsou na překážku okolnosti bránící volnému převodu nemovitosti, zejména zda pozemek není nezastavěným stavebním pozemkem.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. 11. 1965, 5 Cz 117/65.)
Státní notářství v Klatovech rozhodnutím ze dne 19. května 1964 registrovalo kupní smlouvu, podle níž B. H., V. V., a J. H. odprodali J. B. díl od své parcely č. 1071/7 za cenu 285 Kčs 60 hal.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu rozhodl, že rozhodnutím státního notářství v Klatovech byl porušen zákon a toto rozhodnutí zrušil.
Z odůvodnění:
Podle § 63 not. řádu v řízení o registraci smluv státní notářství přezkoumá, zda smlouva, která byla ohlášena k registraci, je platná, zejména zda svým obsahem se nepříčí zákonu, nebo jej neobchází, anebo jinak neodporuje zájmům společnosti. Za tím účelem si státní notářství vyžádá stanovisko místního národního výboru obce, kde je nemovitost. Podle § 4 not. řádu vychází státní notářství při rozhodování i při ostatní své činnosti ze skutečného stavu věci, dbá o určitost právních vztahů a o předcházení sporům.
Při registraci smlouvy o převodu nemovitosti musí tedy státní notářství zkoumat, zda tu nejsou na překážku okolnosti, bránící volnému převodu nemovitostí, zejména, zda pozemek není nezastavěným stavebním pozemkem, který podle § 490 odst. 2 o. z. smějí občané převádět jen na stát nebo na socialistickou organizaci k tomu zvláštním předpisem oprávněnou, s výjimkou darování příbuzným v řadě přímé a sourozencům v rozsahu uvedeném ve větě druhé odst. 2 §