Input:

R 42/1966 (tr.); Dokazování Garance

č. 42/1966 Sb. rozh. tr.
K výkladu ustanovení § 211 odst. 1 tr. ř.
(Usnesení vyššího vojenského soudu - To 10/66.)
Rozsudkem vojenského obvodového soudu ze dne 21. 12. 1965 byl voj. A uznán vinným pokusem trestného činu znásilnění podle § 8 odst. 1, § 241 odst. 1 tr. zák., protože dne 29. 8. 1965 kolem 04,00 hodin na okraji obce v podnapilém stavu povalil do příkopu občanku P a pokusil se ji donutit k souloži, což se mu však pro rozhodný odpor nepodařilo.
K odvolání obžalovaného vyšší vojenský soud zrušil tento rozsudek a přikázal soudu prvního stupně, aby věc v potřebném rozsahu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Odvolání proti rozsudku odůvodnil obžalovaný poukazem na to, že v průběhu hlavního líčení se hájil tím, že dobrovolně upustil od pokusu trestného činu, o který jde. Z hlediska ustanovení § 211 odst. 1 tr. ř. šlo o velmi závažnou okolnost, na které záviselo, zda soud prvního stupně dojde k závěru o vině či nevině obžalovaného. Rozhodně tu proto nejde o skutečnost menšího významu z hlediska cit. zákonného ustanovení. Jestliže tedy za uvedené důkazní situace soud prvního stupně se spokojil s pouhým přečtením protokolu o výslechu svědkyně P, porušil tím zákon v uvedeném směru.
Odvolací soud přezkoumal podle § 254 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost napadeného rozsudku, jakož i správnost postupu řízení, které rozhodnutí předcházelo a zjistil při tom, že prvostupňový soud nepostupoval správně, když u hlavního líčení nevyslechl jako svědkyni občanku P a přečetl pouze protokol o její výpovědi.
Ve smyslu ustanovení § 2 odst. 11 tr. ř. je jednání před soudy ústní. Důkazy výpověďmi svědků, znalců a obviněného se provádějí zpravidla tak, že soud uvedené osoby sám vyslýchá.
Podle § 211 tr. ř. lze místo výslechu svědka nebo znalce při hlavním líčení číst protokol o jejich výpovědi, a to na základě rozhodnutí soudu, ovšem jedině tehdy, jestliže pro menší význam dokazované skutečnosti nebo se zřetelem na povahu ostatního důkazního materiálu soud nepokládá osobní výslech za nutný. Přitom musí být splněna další podmínka, uvedená v § 211 odst. 1 písm. a), resp. b) tr. ř., že prokurátor i obžalovaný s tím souhlasí [písm. a)] nebo že osobní výslech svědka nebo znalce by byl spojen s nepřiměřenými obtížemi nebo náklady [písm. b)].
Odvolací soud dospěl po zhodnocení obsahu výpovědi svědkyně P v průběhu