Input:

R 42/1965; Byt. Rodinný dům Garance

č. 42/1965 Sb. rozh.
V případě, že žalovaný vlastník rodinného domku, v němž byl žalobci přidělen byt, odmítá uzavřít dohodu o odevzdání a převzetí bytu, může se žalobce domáhat pouze výroku, že žalovaný je povinen takovou dohodu uzavřít a podepsat zápis o ní. Rozsudkem soudu se nahrazuje prohlášení vůle, které je potřebné k uzavření dohody o podepsání zápisu. Soud není oprávněn přezkoumávat správnost rozhodnutí o přidělení bytu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. dubna 1965, 4 Co 157/65.)
Okresní soud v Trutnově rozhodl, že žalobci vzniká právo užívat byt v domě čp. 128/15 v T. dnem právní moci rozsudku s tím, že odpůrce je povinen jeho právo trpět a že rozsah užívání příslušenství a výši úhrady za užívání bytu určí MěstNV v T.
Do rozsudku podal žalovaný odvolání, ve kterém poukázal na to, že nepovažuje rozhodnutí MěstNV o přidělení bytu žalobci za správné, a trvá na tom, aby toto rozhodnutí bylo zrušeno.
Krajský soud v Hradci Králové změnil rozsudek soudu prvého stupně tak, že žalovaný je povinen uzavřít s žalobcem dohodu o užívání bytu 1 + 2 s příslušenstvím v podkroví domu čp. 128/15 v T. ku dni, kdy se rozhodnutí městského národního výboru v T. o přidělení bytu žalobci stalo vykonatelným a podepsat zápis o této dohodě.
Z odůvodnění:
Pokud jde o odvolání žalovaného, poukazuje krajský soud na to, že podle zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty, otázky přidělování bytů jsou svěřeny výlučně do pravomoci národních výborů a soudy nejsou oprávněny přezkoumávat věcnou správnost rozhodnutí NV v těchto otázkách. Nemůže proto mít odvolání žalovaného v této věci úspěch. Žalovaný má ovšem právo obracet se se svými připomínkami k otázkám přidělování bytu na vyšší NV.
Krajský soud však musel změnit výrok prvého soudu, neboť neodpovídal zákonným ustanovením a neřešil správně projednávanou věc. Podle § 155 odst. 1 o. z. právo užívat byt dohodou o odevzdání a převzetí bytu, sjednanou mezi organizací a občanem, o které se sepíše zápis podle odst. 2 téhož ustanovení. Tyto zásady platí i pro případ, kdy jde o byt v rodinném domku, jak výslovně uvádí § 390 odst. 2 o. z. Pokud vlastník domu,