Input:

R 42/1964 (tr.); Zpráva o chování podmíněně odsouzeného Garance

č. 42/1964 Sb. rozh. tr.
Aby zpráva MNV o chování podmíněně odsouzeného ve zkušební době byla spolehlivým důkazem, musí mít takové náležitosti, z nichž by bylo patrno, že zpráva obsahuje stanovisko kolektivního orgánu MNV.
Je-li zpráva MNV neúplná, nebo namítá-li odsouzený, že zpráva neodpovídá skutečnosti, je povinností soudu, aby požádal MNV o doplnění zprávy, nebo o zprávu novou a přitom sdělil obranu odsouzeného, případně aby prověřil správnost námitek odsouzeného i provedením dalších důkazů.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 1964 - 7 Tz 73/64.)
Rozsudkem okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 6. června 1962, sp. zn. 5 T 54/62 byl obviněný G. M. odsouzen pro trestný čin útoku na veřejného činitele podle § 156 odst. 2 tr. zák. k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 8 měsíců. Zkušební doba byla stanovena na dva roky.
Usnesením okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 24. 7. 1964 sp. zn. 5 T 54/62 bylo vysloveno, že obviněný podmíněný trest ve smyslu § 60 odst. 1 tr. zák. vykoná. Stížnost obviněného proti tomuto rozhodnutí byla usnesením krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 8. 1964, sp. zn. 7 To 301/64 zamítnuta.
Ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu byla usnesení krajského soudu i okresního soudu zrušena a okresnímu soudu v Novém Jičíně přikázáno, aby v potřebném rozsahu věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Předseda Nejvyššího soudu ve stížnosti pro porušení zákona spatřuje porušení zákona v ustanovení § 2 odst. 4 tr. ř. v tom, že oba soudy se opíraly o zprávy OO VB a MNV přesto, že zprávy jsou kusé, zejména zpráva MNV, nemohou být podkladem pro podrobné zhodnocení způsobu života obviněného ve zkušební době a že obviněný popřel správnost těchto vyjádření.
Nejvyšší soud přezkoumal ve smyslu § 276 odst. 1 tr. ř. všechny výroky napadeného rozhodnutí a postup řízení, které mu předcházelo. Na základě tohoto přezkoumání dospěl k závěru, že zákon byl porušen.
Obviněný podle zprávy MNV pokračuje nadále v požívání alkoholických nápojů ve větším množství. Přitom tato zpráva nejen, že neposkytuje skutečný obraz o