Input:

42/1963 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydává statut Krkonošského národního parku, platné do 9.5.1991 Archiv

č. 42/1963 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydává statut Krkonošského národního parku, platné do 9.5.1991
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 24. května 1963,
kterou se vydává statut Krkonošského národního parku
Ministerstvo školství a kultury vydává v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ostatními ústředními orgány a Východočeským krajským národním výborem podle § 6 odst. 2 vládního nařízení č. 41/1963 Sb. tento statut Krkonošského národního parku:
Článek 1
Základní ustanovení
Zřízením Krkonošského národního parku (dále jen „národní park”) se zabezpečuje zlepšení přírodních podmínek, zachování původní přírody a typického obrazu krajiny Krkonoš a Rýchor. Vzhledem k mimořádným přírodním i vědeckým hodnotám tohoto území se vytvářejí podmínky jeho využití pro rekreaci, sport, turistiku a cestovní ruch, pro další prohloubení vzdělání lidu a široké, kulturně osvětové působení.
Správa národního parku
Článek 2
(1)  Pro správu národního parku zřídí Východočeský krajský národní výbor (dále jen „VKNV”) rozpočtovou organizaci „Správu národního parku”.
(2)  Správa národního parku (déle jen „Správa”) zejména projednává všechny otázky rozvoje a ochrany národního parku, koordinuje hospodářské, zdravotní a kulturní zájmy na jeho území a usiluje, aby se dále zdokonalovaly možnosti jeho využití pro rekreaci, sport, turistiku a cestovní ruch v souladu s jeho potřebami a posláním podle schválených Směrnic pro realizaci územního plánu rajónu Krkonoš; pro příslušné orgány VKNV připravuje politicko ekonomické rozbory a jiné odborné podklady pro řešení důležitých otázek hospodářských, zdravotních a kulturních na území národního parku.
(3)  Kromě toho Správa:
a)  organizačně zajišťuje usnesení orgánů VKNV v otázkách rozvoje a ochrany národního parku a vede potřebnou dokumentaci,
b)  poskytuje odbornou a poradenskou pomoc v otázkách ochrany přírody na území národního parku ve spolupráci s Krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody a v závažných případech se Státním ústavem památkové péče a ochrany přírody,
c)  vydává návštěvní řády, pravidla a jiné pokyny pro národní park,
d)  povoluje výjimky z návštěvních řádů, a pokud je k tomu zmocněna (čl. 6) i výjimky z ochranných podmínek národního parku,
e)  finančně, materiálně, technicky a organizačně zajišťuje ve spolupráci se Státním ústavem památkové péče a ochrany přírody, s Československou akademií věd, vysokými školami a resortními výzkumnými ústavy vědecký výzkum národního parku a jeho dokumentaci; výzkum koordinuje a výsledky výzkumných prací publikuje; buduje vědeckovýzkumné stanice a zajišťuje jejich provoz,
f)  provádí všestrannou kulturně osvětovou práci a propagaci národního parku,
g)  provádí údržbu turistických cest a stezek včetně lávek a můstků, pokud jejich údržba nenáleží do pravomoci jiných organizací; spolu s Československým svazem pro tělesnou výchovu se stará o zabezpečení turistického značení a orientace.
Článek 3
(1)  V čele Správy je vedoucí, kterého jmenuje a odvolává VKNV po vyjádření ministerstva školství a kultury.
(2)  VKNV vydá po projednání s