Input:

42/1962 Sb., Vyhláška ministra dopravy a spojů o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů Garance

č. 42/1962 Sb., Vyhláška ministra dopravy a spojů o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů
Vyhláška
ministra dopravy a spojů
ze dne 17. dubna 1962
o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů
Ministr dopravy a spojů stanoví v dohodě se zúčastněnými ministry a ústředními orgány a s Ústřední radou odborů na základě usnesení Státní mzdové komise ze dne 16. dubna 1962 podle § 1 zákona č. 244/1948 Sb., o státní mzdové politice a podle § 2 vládního nařízení č. 27/1951 Sb., o řízení státní mzdové politiky a zřízení Státní mzdové komise:
§ 1
Rozsah platnosti
(1)  Tato vyhláška upravuje mzdové podmínky pracovníků, kteří řídí silniční motorová vozidla nebo vykonávají práci závozníků motorových vozidel a průvodčích autobusů jako povolání.
(2)  Vyhláška se nevztahuje na
a)  příslušníky ozbrojených sborů,
b)  pracovníky požární ochrany z povolání,
c)  řidiče a průvodčí městských kolejových vozidel, trolejbusů, autobusů a autotaxi městské dopravy a komunálních služeb,
d)  řidiče traktorů, zaměstnané při provádění mechanizovaných polních prací, v přibližování dřeva v lesním hospodářství a na řidiče pásových traktorů.
§ 2
Mzdové tarify
(1)  Pro odměňování práce v časové a úkolové mzdě platí tyto mzdové tarify:
a)  řidiči nákladních automobilů o užitečném zatížení (v Kčs/hod.)
 
 
opraváři
neopraváři
do 4.4 tun
5,50
5,-
do 10.9 tun
6,20
5,50
do 11.- tun
7,05
6,20
b)  řidiči kolových traktorů a tahačů o výkonu motoru (v Kčs/hod.)
 
do 90 k
5,50
5,-
do 179 k
6,20
5,50
do 180 k
7,05
6,20
c)  řidiči autobusů o užitečném zatížení (v Kčs/hod.)
 
do 4.4 tun
6,20
-
do 4.5 tun
7,05
-
d)  řidiči osobních automobilů (v Kčs měsíčně)
 
1150,-
1050,-
e)  řidiči dodávkových automobilů (v Kčs měsíčně)
 
1050,-
950,-
f)  průvodčí autobusů (v Kčs/hod.)
 
4,85
 
g)  závozníci přidělení k automobilům všech značek (v Kčs/hod.)
 
4,85
 
(2)  Řidič-opravář musí být buď vyučen automechanikem nebo musí být zaučen v dílně a prokázat kvalifikační zkouškou, že kromě dovedností, předepsaných pro řidiče-neopraváře, umí samostatně provádět běžné opravy motorového vozidla a pravidelnou kontrolu všech jeho částí, demontovat, opravit a montovat jednotlivé skupiny a podskupiny vozidla a provádět potřebné úpravy dílců a součástí. Neudržuje-li řidič-opravář svěřené vozidlo v řádném technickém stavu, může mu být tato jeho kvalifikace odejmuta.
Řidič-neopravář musí umět připravit vozidlo k jízdě, obsluhovat, ošetřovat a mazat jeho části podle příslušných předpisů, včetně odstranění jednoduchých poruch, vyskytujících se na vozidle.
Kromě řízení vozidla musí řidič provádět jeho denní ošetření (řidič-opravář též potřebné běžné opravy) a nakládat a vykládat přepravované zboží na vozidlo a z vozidla, pokud z důvodu bezpečnosti dopravy není jeho účast na nakládání a vykládání vyjímečně vyloučena.
(3)  Závozník jezdí s řidičem, nakládá a skládá různé hmoty a výrobky podle průvodních dokladů. Musí znát přepravní řád a předpisy, umět nakládat a skládat různé druhy hmot a výrobků a zajistit