Input:

R 42/1959; Garance

č. 42/1959 Sb. rozh.
Na tzv. stoprozdiel upravený v rozsahu § 83 ods. 1 zák. č. 55/1956 Sb. sa vzťahujú obmedzenia dané ustanovením. § 19 ods. 1 zák. č. 55/1956 Zb.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 27. januára 1959, Cz 614/58.)
Slovenský úrad sociálneho zabezpečenia zmenil výšku invalidného dôchodku navrhovateľa tak, že skorším rozhodnutím priznaný doplatok k invalidnému dôchodku (nárok podľa § 83 ods. 1 zák. č. 55/1956 Zb.) upravil do výšky 85 % priemerného ročného zárobku a znížil tento doplatok zo sumy 160 Kčs na 114 Kčs mesačne.
Toto rozhodnutie napadol navrhovateľ namietajúc v podstate, že mu prislúcha predmetný doplatok (stopnárok) v plnej výške 160 Kčs mesačne a dovolával sa ustanovenia § 83 ods. 1 zák. č. 55/1956 Zb., podľa ktorého sa nároky získané vo verejnom penzijnom zaopatrení k 31. marcu 1950 na zvýšenie dôchodkov podľa § 3 ods. 1 a 2 vlád. nar. č. 113/1950 Zb. yri dôchodkoch, na ktoré vznikne nárok po 31. decembri 1956, zachovávajú v doterajšej výške ak neprevyšujú 250 Kčs mesačne, keď ide o dôchodok starobný alebo invalidný.
Ľudový súd v Banskej Bystrici návrh navrhovateľa zamietol s tým, že podľa § 19 zák. č. 55/1956 Zb. invalidný dôchodok zamestnanca III. pracovnej kategorie je najviac 85 % priemerného ročného zárobku.
Priemerný ročný zárobok navrhovateľa obnášal 15.110 Kčs, z toho priemerný mesačný zárobok 1259 Kčs a 85 % priemerného mesačného zárobku obnáša 1070,15 Kčs, po zaokrúhlení 1071 Kčs. Keďže invalidný dôchodok navrhovateľa obnáša 957 Kčs, zvýšenie podľa § 83 ods. 1 cit. zák. môže činiť len 114 Kčs, nakoľko ináč by presahoval 85 % priemerného ročného zárobku.
Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudok súdu prvej stolice zmenil a ustálil, že navrhovateľ má nárok na 160 Kčs mesačne na miesto priznaných 114 Kčs; Uviedol, že ľudový súd si mýlne vysvetľuje ustanovenie § 83 ods. 1 zák. č. 55/1956 Zb., keď ustaľuje, že nárok na zvýšenie dôchodku sa má vyplácať len do výšky 85 % priemerného ročného zárobku v zmysle § 19 ods. 1 cit. zák. Pokiaľ nárok navrhovateľa neprevyšuje 250 Kčs mesačne, niet podľa názoru krajského súdu dôvod k zníženiu. Okrem toho krajský súd uviedol, že invalidný dôchodok navrhovateľa činí 76 % priemerného ročného zárobku a preto aj keď bude preto invalidný dôchodok zvýšený o 46 Kčs vyplácaním plného nároku podľa § 83 ods. 1 cit. zák., nebude celkový invalidný dôchodok dosahovať 85 % priemerného ročného zárobku.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom, že rozhodnutím krajského súdu bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
Ak ustanovenie § 83 ods. 1 zák. č. 55/1956 Zb. hovorí o tom, že nároky získané vo verejnom penzijnom zaopatrení k 31.