Input:

42/1956 Sb., Nařízení o hygienické ochraně práce, platné do 30.6.1966 Archiv

č. 42/1956 Sb., Nařízení o hygienické ochraně práce, platné do 30.6.1966
[zrušeno č. 20/1966 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra zdravotnictví
ze dne 3. září 1956
o hygienické ochraně práce.
Ministr zdravotnictví nařizuje podle § 15 zákona č. 4/1952 Sb., o hygienické ochraně a protiepidemické péči:
ČÁST I.
Účel hygienické ochrany práce.
§ 1.
Účelem hygienické ochrany práce je spoluvytvářet zdravotně příznivé pracovní podmínky pro pracující a chránit jejich zdraví při práci před škodlivými látkami a nepříznivými účinky pracovního prostředí a procesu se zvláštním zaměřením na zábranu nemocí z povolání a úrazů. Hygienická ochrana práce posiluje rozvoj tvůrčích sil pracujících a přispívá ke zvyšování produktivity práce.
ČÁST II.
Opatření k hygienické ochraně práce.
§ 2.
Všechny podniky, úřady (orgány) a jiné organisace jsou povinny činit v oboru své působnosti opatření potřebná pro hygienickou ochranu práce zejména v tom směru, aby
a) závody a pracoviště byly budovány v oblastech se zdravotně příznivými podmínkami, byly vhodně umístěny se zřetelem k vlastnostem, složení a utváření půdy a k povětrnostním poměrům a měly zajištěno zásobování pitnou vodou a nezávadnou užitkovou vodou, jakož i odstraňování odpadů kanalisací a čištěním odpadních vod,
b) pracovní a pomocné místnosti včetně vedlejších zařízení pro pracující byly prostorné, správně rozmístěné, vhodně upravené a zařízení a měly zejména řádné větrání, osvětlení a vytápění a podle potřeby i zařízení proti nadměrnému hluku, otřesům a prašnosti,
c) stanoviště pracovníků, stroje, nástroje a jiné pracovní pomůcky vyhovovaly s hlediska fysiologie práce a byly vhodně upraveny nebo opatřeny předepsanými a jinými potřebnými ochrannými zařízeními tak, aby nepůsobily škody na zdraví,
d) zdravotně nepříznivým účinkům zpracovávaného materiálu bylo zabráněno vhodnou úpravou pracovních místností, pomůcek a postupů,
e) pracovníci byli vybaveni ochrannými oděvy, oděvními součástkami a jinými osobními ochrannými pomůckami,
f) uspořádání a způsob práce umožňovaly udržení plné pracovní schopnosti a nepůsobily přílišnou únavu a přepracování.
§ 3.
Povinnosti podle § 2 mají především vedoucí pracovníci, kteří plánují, navrhují nebo provádějí stavbu nebo úpravu závodů a pracovišť, pečují o jejich provoz a údržbu a zavádějí výrobní prostředky nového typu a nové látky nebo pracovní postupy.
§ 4.
Všichni zaměstnanci a učni jsou povinni jednat tak, aby nepříznivě neovlivnili po zdravotní stránce pracovní prostředí nebo ostatní pracovní podmínky a dbát všech pokynů a opatření směřujících k zajištění hygienické ochrany práce; zejména jsou povinni
a) dodržovat způsob práce předepsaný k ochraně jejich zdraví a zdraví jejich spolupracovníků a používat při práci ochranných oděvů, oděvních součástek a jiných osobních ochranných pomůcek,
b) pečovat o řádnou údržbu provozních a hygienických zařízení, potřebnou k zajištění hygienického stavu pracoviště,
c) účastnit se výcviku prováděného v zájmu hygienické ochrany práce a podrobit se předepsaným zkouškám a zdravotnickým prohlídkám,
d) oznamovat bezprostředně nadřízeným pracovníkům, po případě i orgánům hygienické a protiepidemické služby závady,

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací