Input:

č. 42/1954 Sb. rozh. tr., Garance

č. 42/1954 Sb. rozh. tr.
Pomoc osobě, která se souhlasem těhotné ženy úmyslně usmrtí její plod, aniž šlo při tom zároveň o pomoc těhotné ženě samé, není trestným činem usmrcení lidského plodu podle § 218 odst. 2 al. 2 tr. zák., nýbrž pomocí k trestnému činu usmrcení lidského plodu podle § 7 odst. 2, § 218 odst. 2 al. 1 tr. zák.
Jestliže se úmysl pomocníkův vztahuje i na okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, má to i pro něho za následek trest podle vyšší trestní sazby.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové z 6. ledna 1954, 4 To 210/53.)
Obviněná A propůjčovala spoluobviněnému lékaři B jednu místnost ve svém bytě, aby tam mohl provádět zákroky na těhotných ženách za účelem přerušení jejich těhotenství. S těhotnými ženami při tom obviněná A sama do styku nepřišla a s nimi nejednala, věděla však, že spoluobviněný B provádí zákroky za značné peněžité odměny, tedy že tak jedná výdělečně.
Lidový soud v Hradci Králové uznal obviněného lékaře B vinným trestným činem usmrcení lidského plodu podle § 218 odst. f 2, 3 písm. a) tr. zák. (že se ho dopustil výdělečně), obviněnou A pomocí k trestnému činu usmrcení lidského plodu podle § 7 odst. 2, § 218 odst. 2 tr. zák. Svoje rozhodnutí, pokud jde o obviněnou A, odůvodnil lidový soud takto: Obviněná A pomáhala spoluobviněnému lékaři B k tomu, aby mohl usmrcovat plody cizích žen tím, že mu k tomu účelu propůjčovala jednu místnost svého bytu, a dovolila tam jím objednaným ženám přístup. Sama ovšem s těmito ženami do styku nepřišla a ani je neznala. Nelze proto mít za to, že by byla pomáhala těhotným ženám samým k činu uvedenému v § 218 odst. 1 tr. zák., t. j. k tomu, aby úmyslně usmrtily svůj plod nebo při jejich žádosti, aby někdo jiný jejich plod usmrtil. Nedopustila se proto – jak se domnívá žaloba – trestného činu usmrcení lidského plodu podle § 218 odst. 2 al. 2 tr. zák., který předpokládá pomoc těhotné ženě k trestnému činu jí samou podle § 218 odst. 1 tr. zák. páchanému. Naproti tomu pomoc jinému, než je těhotná žena, který se dopouští trestného činu usmrcení lidského plodu podle § 218 odst. 2 al. 1 tr. zák., t. j. se souhlasem těhotné ženy úmyslně usmrtí její plod – jak to v souzeném případě činil obviněný lékař B, jemuž obviněná A pomáhala – je pomocí k tomuto trestnému činu (podle § 218 odst. 2 al. 1 tr. zák.), tedy pomocí podle § 7 odst. 2, § 218 odst. 2 al. 1 tr. zák.
Pokud žaloba uvádí, že obviněná A poskytla obviněnému B pomoc, vědouc, že se B trestného činu usmrcení lidského plodu podle § 218 odst. 2 al. 1 tr. zák. dopouští výdělečně [§ 218 odst. 3 písm. a) tr zák.], a pokud se proto domáhá toho, aby byl také obviněné A vyměřen trest podle § 218 odst. 3 tr. zák., nemá lidový soud za to, že by se byla obviněná A dopustila pomoci k