Input:

419/2004 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 419/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. června 2004,
kterým se mění zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 241/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 3 se slova „financování hospodářských opatření pro krizové stavy“ nahrazují slovy „financování hospodářských opatření pro krizové stavy1“.
Poznámka pod čarou č. 1) zní:


„1Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.
2. Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
3. Za § 3 se vkládá nový § 3a,