Input:

418/2012 Sb., Vyhláška o ochraně zvířat při usmrcování, ve znění účinném k 9.12.2015 Archiv

č. 418/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 22. listopadu 2012
o ochraně zvířat při usmrcování
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
33/2013 Sb.
(k 1.3.2013)
mění § 6
418/2012 Sb.
(k 9.12.2015)
pozbývá platnosti ustanovení § 2 - viz § 10 této vyhlášky
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 5a odst. 7, § 5c odst. 7, § 5f odst. 7, § 5g a § 5i odst. 6 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)
a) způsob doložení odpovídající odborné praxe podle § 5a odst. 7 zákona a co se za ni považuje,
b) vzor dočasného osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat,
c) způsob doložení odpovídající odborné praxe podle § 5c odst. 7 zákona a co se za ni považuje,
d) vzor dočasného osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat,
e) vzor žádosti o udělení povolení k porážce zvířat pro potřeby církví a náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážky zvířat,
f) nákresy a popis stanovených míst na hlavě vybraných druhů zvířat pro vedení omračovacího úderu a umístění mechanického omračovacího nástroje,
g) požadavky na omračování zvířat s výjimkou kožešinových zvířat,
h) poměr hmotnosti vybraných druhů živých ryb a vody (hustotu obsádky) v kádích a příručních nádržích, včetně nejnižšího množství kyslíku ve vodě a teploty vody.
§ 2
(pozbyl platnosti k 9.12.2015, viz § 10)
§ 3
Dočasné osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat a dočasné osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat
(1) Vzor dočasného osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Vzor dočasného osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 4
Požadavky na omračování zvířat s výjimkou kožešinových zvířat
(1) K omračování zvířat, s výjimkou kožešinových zvířat, musí být při použití elektrického omračovacího přístroje dodržovány tyto podmínky:
a) jde-li o použití elektrod, pokud jsou zvířata omračována jednotlivě, musí být opatřen zařízením měřícím impedanci a zabraňujícím činnosti přístroje, jestliže jím neprochází požadovaný minimální proud, dále musí být opatřen zvukovým nebo vizuálním zařízením ukazujícím délku jeho použití u jednoho zvířete, a musí být napojen na zařízení ukazující napětí a intenzitu proudu, které musí být umístěné tak, aby na ně odborně způsobilá osoba provádějící porážku jasně viděla, a
b) jde-li o použití vodní lázně,
1. hladina vody musí být pro omračování drůbeže regulována tak, aby byl umožněn dobrý kontakt s hlavou ptáka; hodnoty proudu a doba jeho použití musí zaručit, že zvíře ihned upadne do bezvědomí, ve kterém zůstane až do smrti,
2. pokud je drůbež omračována ve vodní lázni po skupinách, udržuje se napětí přístroje, které postačuje k produkci proudu, který má účinnou intenzitu k tomu, aby se zajistilo omráčení každého kusu,
3. nádrž s vodní lázní určená pro drůbež musí mít velikost a hloubku