417/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2011 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 417/2013 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2013,
kterou se mění vyhláška č. 432/2011 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací
Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 44 a § 53 písm. j) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 255/2011 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 432/2011 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací, se mění takto:
1. V § 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „anebo jejich kombinace“.
2. V § 2 se na konci textu písmene i) doplňují slova „nebo další nezbytný prostředek a materiál pro zajištění funkce a bezpečného provozování kryptografického prostředku“.
3. V § 8 odst. 1 se slova „stanoví bezpečnostní standardy [§ 2 písm. j) zákona] a“ zrušují.
4. V § 8 odst. 3 se za slovo „mobilního“ vkládají slova „a rozmístitelného“.
5. V § 8 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.
6. V § 9 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Další nezbytný prostředek a materiál pro zajištění funkce a bezpečného provozování kryptografického prostředku a požadavky na jeho používání stanoví certifikační zpráva kryptografického prostředku.“.
7. V nadpisu § 12 se slovo „materiálu“ nahrazuje slovy „prostředku a materiálu k zajištění funkce kryptografického prostředku“.
8. V § 12 se odstavec 4 zrušuje.
9. V § 13 odst. 1 se slova „kde kryptografický dokument vznikl, místo“ nahrazují slovy „místo, kde kryptografický dokument vznikl“.
10. V § 15 se slova „kde kryptografický dokument vznikl“ nahrazují slovy „místo, kde kryptografický dokument vznikl a datum vyhotovení“ a za slovo „zaevidován“ se vkládají slova „v administrativních pomůckách podle § 17 odst. 1 písm. a)“.
11. V § 17 odst. 1 písm. c) se za slovo „pomůcek“ vkládají slova „ , provozní dokumentace“.
12. V § 17 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Na administrativní pomůcce podle odstavce 1 písm. a) se před vzetím do užívání uvede název orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby nebo otisk jejich razítka, evidenční číslo, datum zaevidování a podpis odpovědné osoby nebo jí pověřené osoby nebo bezpečnostního ředitele nebo jím pověřené osoby. Osoba, která je pověřena vedením administrativní pomůcky, nemůže být totožná s osobou pověřenou k podpisu.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.
13. V § 17 odst. 4 se slova „bezpečnostního ředitele nebo osoby pověřené k podpisu odpovědnou osobou“ nahrazují slovy „odpovědné osoby nebo jí pověřené osoby nebo bezpečnostního ředitele nebo jím pověřené osoby“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Osoba, která je pověřena vedením administrativní pomůcky, nemůže být totožná s osobou pověřenou k podpisu.“.
14. V § 17 odst. 6 se slova „slovem „KRYPTO““ nahrazují slovy „slovy „KRYPTOGRAFICKÁ OCHRANA““.
15. V § 20 odst. 1 se za slovo „dokument“ vkládají slova „v listinné podobě“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Pro potřeby další manipulace s kryptografickým dokumentem jej lze přeevidovat do administrativních pomůcek kryptografické ochrany určených k jeho evidenci.“.
16. V § 20 odst. 2 se za slovo „dokument“ vkládají slova „v nelistinné podobě“ a na konci textu věty první se doplňují slova „určených k jeho evidenci“.
17. V § 20 odst. 4 se v
 
 Nahoru