Input:

416/2016 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem Garance

č. 416/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 13. prosince 2016,
kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem
Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. j) se slova „přepravními nebo distribučními“ nahrazují slovem „plynárenskými“.
2. V § 2 odst. 2 písm. d) se slova „přepravní nebo distribuční“ nahrazují slovem „plynárenskou“.
3. V § 2 odst. 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:
„v) průměrnou technickou kapacitou - aritmetický průměr hodnot technické kapacity na příslušném bodě za předcházející plynárenský rok.“.
4. V § 3 odst. 2 se za slova „předávacích míst nebo souhrnu předávacích míst mezi přepravní“ vkládá slovo „soustavou“.
5. V § 9 odst. 6 a 7 se za číslo „2“ vkládá text „ , 3“.
6. V § 10 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník rezervuje pro bod virtuálního zásobníku plynu přepravní kapacitu maximálně do výše rezervovaného maximálního těžebního nebo vtláčecího výkonu ze nebo do zásobníku plynu.“.
7. V § 12 se odstavec 3 zrušuje.
8. V § 13 se odstavec 3 zrušuje.
9. V § 14 odst. 1 se slova „§ 10, 11, 12, a 13“ nahrazují slovy „§ 10 až 13“.
10. V § 14 se dosavadní odstavec označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník rezervuje pro bod virtuálního zásobníku plynu přerušitelnou přepravní kapacitu podle § 10 až 13 maximálně do takové výše, kdy součet pevné a přerušitelné přepravní kapacity subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka pro bod virtuálního zásobníku plynu dosahuje výše subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem rezervovaného maximálního těžebního nebo vtláčecího výkonu ze nebo do zásobníku plynu.“.
11. V § 17 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , a nejpozději 2 hodiny před zahájením přepravy“.
12. V § 18 odst. 4 se za slovo „provozovatel“ vkládají slova „přepravní soustavy“.
13. V § 18 odstavec 5 zní:
„(5) Za přepravní kapacitu soutěženou v aukci pro hraniční bod se hradí pohyblivá, nebo fixní cena. Pohyblivou cenou je cena za rezervaci přepravní kapacity stanovená Energetickým regulačním úřadem (dále jen „Úřad“) v cenovém rozhodnutí v době, kdy je přepravní kapacitu možno využít, a navýšená o aukční prémii. Fixní cenou je cena za rezervaci přepravní kapacity stanovená Úřadem v cenovém rozhodnutí v době konání aukce, eskalovaná na cenovou úroveň kalendářního roku, ve kterém je přepravní kapacitu možno využít, navýšená o aukční prémii.“.
14. V § 22 odst. 1 se slova „začátkem zahájení“ nahrazují slovem „zahájením“.
15. V § 28 odstavec 4 zní:
„(4) Provozovatel přepravní soustavy nabízí neomezenou velikost přerušitelné přepravní kapacity“.
16. V § 29 odstavec 3 zní:
„(3) Velikost