Input:

č. 4157/2021 Sb. NSS; Řízení před soudem: přezkum opatření obecné povahy; Územní plánování: chráněný veřejný zájem Garance

č. 4157/2021 Sb. NSS
Řízení před soudem: přezkum opatření obecné povahy
Územní plánování: chráněný veřejný zájem
k § 101b odst. 3 soudního řádu správního
I. Pravidlo přezkoumávání opatření obecné povahy podle skutkového a právního stavu ke dni jeho vydání (§ 101b odst. 3 s. ř. s.) dopadá i na stanoviska dotčených orgánů, a to z hlediska jak nutnosti jejich existence, tak jejich obsahu a formálních náležitostí.
II. Došlo-li v průběhu pořizování územního plánu ke změně právní úpravy pro její posouzení z hlediska některého z chráněných veřejných zájmů, musí pořizovatel ve spolupráci s příslušným dotčeným orgánem zajistit, že připravovaná územně plánovací dokumentace bude v souladu s právní úpravou účinnou ke dni jejího vydání.
III. Při posuzování přezkoumatelnosti napadeného územního plánu z hlediska dotčení některého z chráněných veřejných zájmů musí krajský soud přihlížet k obsahu celého napadeného opatření.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 1. 2021, čj. 1 As 161/2019-56)
Prejudikatura: č. 73/2004 Sb. NSS, č. 1462/2008 Sb. NSS, č. 1910/2009 Sb. NSS, č. 2383/2011 Sb. NSS, č. 2397/2011 Sb. NSS, 2434/2011 Sb. NSS, č. 2552/2012 Sb. NSS, č. 2698/2012 Sb. NSS, č. 3903/2019 Sb. NSS, č. 4077/2020 Sb. NSS, č. 4079/2020 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 76/2013 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 1669/11).
Věc: L. L. proti obci Petrovice u Karviné, o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy, o kasační stížnosti odpůrkyně.

Navrhovatelka se u Krajského soudu v Ostravě domáhala zrušení opatření obecné povahy – územního plánu obce Petrovice u Karviné, vydaného usnesením zastupitelstva obce Petrovice u Karviné ze dne 4. 4. 2016, který nabyl účinnosti dne 27. 4. 2016, v části vymezující plochu Z – Plochy zemědělské – obhospodařované půdy na pozemcích parc. č. X a parc. č. Y v k. ú. Z. Navrhovatelka je vlastníkem uvedených pozemků, odpůrkyně vydáním územního plánu změnila jejich funkční využití, čímž omezila možnost jejich využití.
Krajský soud návrhu vyhověl a územní plán ve výše vymezené části zrušil z důvodu nepřezkoumatelnosti stanoviska dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (koordinovaného stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 17. 7. 2014) a taktéž nedostatečného odůvodnění proporcionality napadené části územního plánu.
Krajský soud uvedl, že orgán ochrany zemědělského půdního fondu se při vydávání závazného stanoviska musí řídit zásadami ochrany zemědělského půdního fondu podle § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „zákon o ochraně ZPF“). Stanovisko musí obsahovat konkrétní zdůvodněné závěry dotčeného orgánu, tedy z jakých důvodů je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu konkrétní záměr přípustný či nikoli, které řešení je z hlediska chráněných zájmů vhodnější, resp. výhodnější, přičemž stanovisko musí obsahovat také srovnání s řešeními jinými.
Závazné stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje však uvedená kritéria dle krajského soudu nesplňuje a je tak nepřezkoumatelné. Odůvodnění je velmi obecné a více než kusé; nezabývá se hledisky zásad ochrany zemědělského