411/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 411/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 1. prosince 2017,
kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8, § 29 odst. 4 a § 30 odst. 9:
Čl. I
Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění vyhlášky č. 372/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písm. e) se slova „seznamu všech inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů, inventurních zápisů a inventurních závěrů a“ zrušují.
2. V § 2 písm. h) v části věty před středníkem se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slova „dodatečný inventurní soupis“ se vkládají slova „nebo zjednodušený inventurní soupis“.
3. V § 2 písm. k) se za slova „dodatečným inventurním soupisem“ vkládají slova „ , zjednodušeným inventurním soupisem“.
4. V § 2 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) a q), která znějí:
„p) zjednodušenou inventurou činnosti prováděné při inventarizaci jiných pasiv vykazovaných na jednotlivých položkách položek C.I. a C.II. rozvahy s výjimkou položky C.I.3., které jsou nutné pro vyhotovení zjednodušených inventurních soupisů,
q) zjednodušeným inventurním soupisem průkazný účetní záznam, kterým vybraná účetní jednotka prokazuje alespoň přírůstky a úbytky stavu jiných pasiv za účetní období, které byly zjištěny zjednodušenou inventurou.“.
5. V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „dodatečných inventurních soupisů“ vkládají slova „ , zjednodušených inventurních soupisů“.
6. V § 3 odst. 1 písm. h) se za slova „dodatečných inventurních soupisů“ vkládají slova „ , zjednodušených inventurních soupisů“.
7. V § 3 odst. 1 písm. n) se za slova „dodatečném inventurním soupisu“ vkládají slova „ , zjednodušeném inventurním soupisu“.
8. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace“.
9. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Příloha inventarizační zprávy obsahuje seznam inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů, zjednodušených inventurních soupisů, inventurních zápisů a inventurních závěrů, pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace.“.
10. V § 5 odst. 3 se slovo „a“ nahrazuje čárkou, za slova „dodatečných inventurních soupisů“ se vkládají slova „a zjednodušených inventurních soupisů“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ , pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace“.
11. V nadpisu § 8 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „dodatečný inventurní soupis“ se vkládají slova „a
 
 Nahoru