Input:

41/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně o genetickém testování pro zdravotní účely Garance

č. 41/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. listopadu 2008 byl ve Štrasburku otevřen k podpisu Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně o genetickém testování pro zdravotní účely1) .
Jménem České republiky byl Dodatkový protokol podepsán ve Štrasburku dne 24. října 2017.
S Dodatkovým protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Dodatkového protokolu, dne 16. května 2019.
Dodatkový protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 25 odst. 1 dne 1. července 2018. Pro Českou republiku vstoupí v platnost podle odstavce 2 téhož článku dne 1. září 2019.
Anglické znění Dodatkového protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
DODATKOVÝ PROTOKOL
K ÚMLUVĚ O LIDSKÝCH PRÁVECH A BIOMEDICÍNĚ
O GENETICKÉM TESTOVÁNÍ PRO ZDRAVOTNÍ ÚČELY*
Štrasburk, 27. listopadu 2008

Preambule
Členské státy Rady Evropy, další státy a Evropské společenství, signatáři tohoto Dodatkového protokolu k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (níže uváděná jako „Úmluva o lidských právech a biomedicíně“, ETS č. 164),
majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty mezi jejími členy a že jednou z metod, jak lze tohoto cíle dosáhnout, je zachování a další uplatňování lidských práv a základních svobod;
majíce na zřeteli, že cíl Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, jak je vymezen v článku 1, je chránit důstojnost a svébytnost všech lidských bytostí a každému bez diskriminace zaručit úctu k integritě jeho bytosti a ostatní práva a základní svobody při aplikaci biologie a medicíny;
berouce v úvahu Úmluvu na ochranu osob při automatickém zpracovávání osobních dat (ETS č. 108) ze dne 28. ledna 1981;
berouce v úvahu práci vykonanou jinými mezivládními organizacemi, především Mezinárodní deklaraci o lidském genomu a lidských právech schválenou Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 9. prosince 1998;
připomínajíce, že lidský genom je společný všem lidským bytostem a utváří vzájemné pouto mezi lidskými bytostmi, zatímco nepatrné obměny přispívají k jedinečnosti každé lidské bytosti;
zdůrazňujíce zvláštní pouto, které existuje mezi členy stejné rodiny;
majíce na zřeteli, že pokrok v lékařských vědách přispívá k záchraně životů a ke zlepšování jejich kvality;
potvrzujíce přínos genetiky, zvláště genetického testování, v oblasti zdraví;
majíce na zřeteli, že genetické služby v oblasti zdraví tvoří nedílnou součást zdravotních služeb poskytovaných populaci, a připomínajíce význam přijímání vhodných opatření za účelem poskytování rovného přístupu ke genetickým službám příslušné kvality, berouce v úvahu zdravotní potřeby a dostupné zdroje,
vědomy si rovněž obav plynoucích z možného zneužití genetického testování, zvláště pak informací s jeho pomocí získaných;
znovu potvrzujíce základní princip respektování