Input:

41/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti Garance

č. 41/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. listopadu 2017 byla v Astaně podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 18 odst. 1 dne 1. září 2018. Podle odstavce 3 téhož článku dnem vstupu této Smlouvy v platnost pozbyla platnosti Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším nebezpečným druhům trestné činnosti, podepsaná v Almaty dne 9. dubna 1998.
České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
SMLOUVA
mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti
Vláda České republiky a vláda Republiky Kazachstán (dále jen „smluvní strany“),
s úmyslem přispět k rozvoji vzájemných vztahů,
znepokojeny šířením nadnárodní trestné činnosti,
přesvědčeny, že spolupráce v oblasti boje proti jakékoliv formě organizované trestné činnosti, terorizmu a dalším druhům trestné činnosti nebo při jejich účinné prevenci má zásadní význam,
řídíce se mezinárodními závazky a právními předpisy svých států,
se dohodly takto:

  
Článek 1
1. Účelem této smlouvy je prohloubení a posílení spolupráce při prevenci a odhalování trestných činů a při zjišťování jejich pachatelů zejména prostřednictvím výměny operativních informací a přímých kontaktů mezi příslušnými orgány na všech úrovních.
2. Spolupráce podle této smlouvy probíhá v souladu s vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran, jakož i ustanoveními mezinárodních smluv, jimiž jsou státy smluvních stran vázány, a nezahrnuje poskytování právní pomoci ve věcech trestních.
  
Článek 2
Smluvní strany v souladu s vnitrostátními právními předpisy svých států spolupracují v boji proti všem druhům trestné činnosti, zejména:
1) organizované trestné činnosti;
2) terorizmu, extremizmu a jejich financování;
3) trestné činnosti proti životu a zdraví;
4) obchodování s lidmi, kuplířství, nezákonnému obchodování s lidskými orgány a tkáněmi;
5) sexuálnímu zneužívání dětí a dětské pornografii;
6) trestné činnosti související s nelegální migrací;
7) nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, prekurzory a chemikáliemi, jakož i nástroji a/nebo zařízeními užívanými k jejich výrobě, stanovenému jako trestný čin v souladu s článkem 3 odstavci 1 a 2 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (Vídeň, 20. prosinec 1988);
8) trestné činnosti v oblasti informačních technologií;
9) nedovolenému obchodování se zbraněmi, střelivem a výbušninami, zbožím strategického významu, včetně radioaktivních a jaderných materiálů, a dalšími nebezpečnými látkami;
10) padělání a pozměňování peněz, známek a cenných papírů,