41/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických či služebních pasů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 41/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. února 2016 byla v Jakartě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických či služebních pasů.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 2. června 2017.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
DOHODA MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A VLÁDOU INDONÉSKÉ REPUBLIKY
O ZRUŠENÍ VÍZOVÉ POVINNOSTI PRO DRŽITELE DIPLOMATICKÝCH ČI SLUŽEBNÍCH PASŮ

Vláda České republiky a vláda Indonéské republiky (dále uváděné jako „smluvní strany“),
S PŘÁNÍM posilovat přátelské vztahy mezi oběma zeměmi,
V SOULADU se zákony a předpisy platnými v příslušných státech,
SE DOHODLY takto:
  
ČLÁNEK 1
OSVOBOZENÍ OD VÍZOVÉ POVINNOSTI
1. Občané České republiky, kteří jsou držiteli platných diplomatických či služebních pasů, mohou vstupovat na území Indonéské republiky, opouštět je, pobývat na něm a projíždět přes ně bez víz a poplatků po dobu nepřesahující třicet (30) dní.
2. Občané Indonéské republiky, kteří jsou držiteli platných diplomatických či služebních pasů, mohou vstupovat na území České republiky, opouštět je, pobývat na něm a projíždět přes ně bez vstupních víz a poplatků po dobu nepřesahující maximální povolenou dobu pro krátkodobý pobyt činící devadesát (90) dní v jakémkoliv období sto osmdesáti (180) dní podle schengenského acquis.

  
ČLÁNEK 2
DOBA PLATNOSTI PASU

Doba platnosti diplomatického či služebního pasu občanů smluvních stran musí být v den vstupu na území státu druhé smluvní strany nejméně šest (6) měsíců.
  
ČLÁNEK
3 VÍZA PRO ČLENY DIPLOMATICKÝCH MISÍ ČI KONZULÁRNÍCH ÚŘADŮ
1. Občané státu kterékoliv ze smluvních stran, kteří jsou držitelé platných diplomatických či služebních pasů a kteří jsou přiděleni jako členové diplomatických misí nebo. konzulárních úřadů či jako zástupci u mezinárodních organizací sídlících na území státu druhé smluvní strany, musejí před vstupem na toto území získat příslušné vstupní vízum.
2. Odstavec 1 tohoto článku se vztahuje i na rodinné příslušníky tvořící součást domácnosti osob uvedených v předchozím odstavci, kteří jsou občany příslušných států smluvních stran a držiteli platných diplomatických či služebních pasů.

  
ČLÁNEK 4
PODMÍNKY VSTUPU A VÝSTUPU

Občané uvedení v článku 1 této dohody mohou vstupovat na území státu druhé smluvní strany na všech hraničních přechodech pro mezinárodní dopravu.
  
ČLÁNEK 5
PRÁVA ÚŘADŮ
1. Každá ze smluvních stran si vyhrazuje právo odmítnout vstup či omezit dobu pobytu na území svého státu občanům státu druhé smluvní strany, kteří jsou uvedeni v článku 1 této dohody, jejichž přítomnost je nežádoucí.
2. Aniž by tím byly dotčeny jejich diplomatické výsady a imunity, mají občané uvedení v článku 1 této dohody povinnost dodržovat po dobu pobytu na území státu druhé smluvní strany jeho vnitrostátní zákony.

  
ČLÁNEK 6
ZMĚNY

Tato dohoda může být v případě nutnosti pozměněna po vzájemném písemném souhlasu smluvních stran. Taková změna vstoupí v platnost v souladu s ustanovením odstavce 1 článku 10 této dohody a bude tvořit její nedílnou součást.
  
ČLÁNEK 7
POZASTAVENÍ
1. Každá ze
 
 Nahoru