Input:

R 41/1968 (tr.); Ukládání trestu Garance

č. 41/1968 Sb. rozh. tr.
Odsudzujúcim rozsudkom súdu prvého stupňa za iný trestný čin sa v ustanovení § 35 ods. 2 tr. zák. rozumie prvý odsudzujúci rozsudok o inom trestnom čine bez ohľadu na to, že v riadnom alebo v mimoriadnom opravnom konaní bol tento rozsudok zrušený, pokiaľ toto opravné konanie skončilo právoplatným odsúdením páchateľa.
Keď obvinený spáchal ďalší trestný čin po právoplatnosti prvého odsudzujúceho rozsudku súdu prvého stupňa, trebárs tento rozsudok bol v pozdejšom konaní zrušený a v tej istej veci bol vyhlásený nový rozsudok, ktorému spáchanie ďalšieho trestného činu teda predchádzalo, nejde o súbeh trestných činov, ale o recidívu a uloženie súhrnného trestu je vylúčené.
(Rozsudok Najvyššieho súdu z 15. mája 1968, 10 Tz 16/68.)
Najvyšší súd vyslovil porušenie zákona v ustanovení § 35 ods. 2 tr. zák. rozsudkom Krajského súdu v Košiciach z 11. januára 1968, sp. zn. 5 To 320/67, ktorým bol obvinenému uložený súhrnný trest odňatia slobody s použitím § 35 ods. 2 tr. zák.
Z odôvodnenia:
Rozsudkom okresného súdu v Trebišove so sídlom v Sečovciach z 22. júna 1962 sp. zn. 3 T 385/60 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach z 18. septembra 1962 sp. zn. 2 To 432/62 bol obvinený uznaný vinným trestným činom ublíženia na zdraví z nedbanlivosti podľa § 224 ods. 1, 2 tr. zák. preto, že 4. augusta 1960 riadil pod vplyvom alkoholických nápojov motocykel, ktorý v dôsledku veľkej rýchlosti nezvládol, havaroval a spôsobil tandemistovi smrteľné zranenie, ktorému tento podľahol. Za to bol obvinený odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní 1 roka nepodmienečne a na zákaz riadenia motorových vozidiel na dobu 3 rokov.
Najvyšší súd zrušil rozsudkom z 28. februára 1963 sp. zn. 10 Tz 7/63 na sťažnosť pre porušenie zákona rozsudky okresného i krajského súdu a vrátil vec Okresnému súdu v Trebišove, aby ju znova prejednal a rozhodol. V novom konaní bol obvinený uznaný vinným rozsudkom Okresného súdu v Trebišove so sídlom v Sečovciach z 27. apríla 1965 sp. zn. 6 T 84/63 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach z 29. októbra 1965 sp. zn. 6 To 178/65 trestným činom ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, 2 tr. zák. z r. 1961 a trestným činom opilstva podľa § 187 ods. 2 tr. zák. z r. 1950 na tom skutkovom základe ako pôvodne. Za to bol odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní 1 roka nepodmienečne a na trest zákazu činnosti riadenia motorových vozidiel na dobu 3 rokov.
Rozsudkom Okresného súdu v Trebišove so sídlom v Sečovciach z 29. septembra 1967 sp. zn. T 326/66 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 5 To 320/67 z 11. januára 1968 bol obvinený uznaný vinným spolupáchateľstvom v trestnom čine rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 9 ods. 2, § 132 ods. 1 písm. c)