Input:

41/1967 Sb., Vyhláška ministerstva školství, jíž se mění a doplňuje příloha vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 26/1966 Sb., kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád) Garance

č. 41/1967 Sb., Vyhláška ministerstva školství, jíž se mění a doplňuje příloha vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 26/1966 Sb., kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád)
[zrušeno nepřímo č. 39/1980 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra školství
ze dne 31. března 1967,
jíž se mění a doplňuje příloha vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 26/1966 Sb., kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád)
Ministerstvo školství v dohodě se Státní komisí pro vědecké hodnosti stanoví podle § 19 odst. 2 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách:
Čl. I.
Seznam fakult a vědních oborů pro rigorosní zkoušky, tvořící přílohu vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 26/1966 Sb., kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád), se mění a doplňuje takto:
1. Na Universitě Karlově v Praze se na fakultě přírodovědecké vědní obory doplňují o obor „entomologie“.
2. Na Universitě J. Ev. Purkyně v Brně se na fakultě filosofické mění obor „teorie a dějiny germánských literatur“ na obor „teorie a dějiny germánských a románských literatur“.
3. Na Universitě