Input:

R 41/1965; Výchova nezletilých dětí. Výživné dětí Garance

č. 41/1965 Sb. rozh.
V řízení, zahájeném k návrhu jednoho z rodičů, který se domáhá snížení výživného vzhledem ke změně poměrů, je soud povinen zabývat se, vzhledem k okolnostem konkrétního případu, i tím, zda nenastala změna poměrů odůvodňující novou úpravu pokud jde o výchovu nezletilého. Základem pro nové určení výživného otce, který je ve výkonu trestu, je celkový příjem, kterého otec dosahuje.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 1965, 4 Cz 44/65.)
Obvodní soud pro Prahu 3 rozvedl manželství L. K. a I. K., z kterého pocházel nezl. L. K., nar. 11. 11. 1965; současně byly upraveny i práva a povinnosti rodičů k tomuto nezletilci tak, že byl svěřen do výchovy matky, nad jeho výchovu byl vysloven ochranný dohled a otci byla od právní moci rozhodnutí určena vyživovací povinnosti v částce 400,- Kčs měsíčně. V odůvodnění svého rozhodnutí, pokud jde o výchovu a výživu nezletilce, soud uvedl, že jsou v zásadě dány podmínky pro výchovu nezletilce u matky, i když je na místě, vzhledem k pracovnímu zaneprázdnění matky a vzhledem k špatnému prospěchu nezletilce ve škole, vyslovit ochranný dohled. Při určení výše vyživovací povinnosti, vycházel soud z čistého příjmu otce ve výši 1400,- Kčs až 1500,- Kčs měsíčně, z příjmu matky kolem 1000,- Kčs a z toho, že matka má ještě vyživovací povinnost k 15leté dceři z prvního manželství.
Z podnětu otce, který dne 12. 10. 1963 nastoupil výkon trestu odnětí svobody, odnětí svobody, přezkoumával soud výši jeho vyživovací povinnosti. V průběhu řízení však zjistil, že nezletilec se již od prosince 1963 nachází ve výchově rodičů ze strany otce J. a A. K. v Č. B., kam matka sama o své vůli umístila. Bez ohledu na tuto skutečnost, rozhodl obvodní soud pouze, že "návrh otce na snížení vyživovací povinnosti k nezletilci zamítl".
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 3, ze dne 3. 7. 1964, byl porušen zákon, a tento rozsudek zrušil.
Z odůvodnění:
Podle ustanovení § 50 odst. 2 zák. o rod. se zřetelem k ustanovení § 28 téhož zákona může soud změnit i bez návrh rozhodnutí nebo dohodu rodičů o výkonu jejich rodičovských práv a povinností, změní-li se poměry. Je proto povinností soudu, aby ve všech případech, kdy má znovu rozhodnout o uvedených otázkách, týkajících se nezletilce, velmi bedlivě a odpovědně posoudil, zda jsou dány takové okolnosti, které jsou podkladem pro změnu původního rozhodnutí. Takovou okolností bude jistě změna v potřebách nezletilce, nastalá věkem, zdravotním stavem, nebo jiným podobnými okolnostmi, změna v rodinných poměrech nebo rodičů, zejména pak i změna v jejich hospodářském postavení, ve výdělečných schopnostech, majetkových poměrech apod. Rovněž musí být považována za změnu i taková okolnost, jako je umístění nezletilce v jiném výchovném prostředí, než bylo určeno původním rozhodnutím, určité nepříznivé jevy ve výchově nezletilce, neschopnost rodičů zajistit dítěti potřebné výchovné prostředí apod.
Obvodní soud podle uvedených zákonných ustanovení v daném případě nepostupoval. Ve svém rozhodnutí rozhodl pouze o návrhu, resp. podnětu, otce na snížení výživného, aniž se vůbec