Input:

41/1961 Sb., Vládní nařízení o ubytování ozbrojených sil, platné do 30.11.1999 Archiv

č. 41/1961 Sb., Vládní nařízení o ubytování ozbrojených sil, platné do 30.11.1999
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. dubna 1961
o ubytování ozbrojených sil
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle §§ 23, 24 a 27 zákona č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky:
Rozsah ubytovací povinnosti
§ 1
(1)  Držitelé objektů, jimž byla uložena ubytovací povinnost podle § 24 zákona č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky, jsou povinni poskytnout po dobu potřeby ubytování tak, aby na jednoho příslušníka ozbrojených sil připadalo ve vhodných místnostech alespoň 3,5 m2 ubytovací plochy.
(2)  Z ubytovací povinnosti se vyjímají diplomatické mise cizích států, jejich šéfové a personál, požívající diplomatických výsad a imunit, a jiné osoby a mezinárodní organizace, kterým se na základě zákona, mezinárodní smlouvy nebo obyčeje poskytují výsady a imunity, jakož i cizí konzulární mise a jejich úředníci, kteří nejsou československými státními občany.
§ 2
Ubytovací povinnost zahrnuje povinnost držitelů objektů poskytnout
a)  ubytovaným osobám potřebné prostředky, zejména stoly, židle, lůžka, jakož i otop, vodu, osvětlení apod. Nejsou-li držitelé objektů zároveň držiteli těchto prostředků, mají povinnost poskytnout je jiné osoby určené místním národním výborem, v naléhavých případech osoby určené přímo orgány ozbrojených sil;
b)  kanceláře, učebny, ošetřovny, stálé dílny, skladiště a prostory k umístění vozidel, munice, bojové techniky a materiálu všeho druhu se zařízením v rozsahu odpovídajícím potřebám ubytované jednotky.
§ 3
Povinnost držitelů objektů, jimž byla uložena ubytovací povinnost
(1)  Po dobu ubytování ozbrojených sil jsou držitelé objektů, jimž byla uložena ubytovací povinnost, povinni udržovat objekty na svůj náklad ve stavu způsobilém k ubytování.
(2)  Pokud držitelé objektů, jimž byla uložena ubytovací povinnost, neudržují objekty ve stavu způsobilém k obvyklému užívání, mohou orgány ozbrojených sil provést potřebné opravy a odstranit závady na náklad držitelů.
(3)  Úpravy, kterými se zlepší ubytování ozbrojených sil nebo kterými se přikázané objekty přizpůsobí zvláštním potřebám ozbrojených sil, lze provést jen na jejich náklad. Trvá-li na tom držitel, musí objekt po skončeném ubytování být uveden opět do původního stavu nebo poskytnuta přiměřená náhrada.
§ 4
Náhrada za ubytování
(1)  Za ubytování ozbrojených sil a poskytnuté prostředky přísluší náhrada podle sazeb, které stanoví ministr národní obrany a ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry. Rozpočtovým