Input:

R 41/1961; Řízení před soudem. Smlouva Garance

č. 41/1961 Sb. rozh.
Žaloba o určenie rozsahu nájomnej zmluvy (zmluvy o platenie náhrady za dodané teplo a teplú vodu) je neprípustná.
(Rozhodnutie býv. Krajského súdu v Žiline z 28. marca 1960, Co 79/60)
Ľudový súd v Žiline zamietol žalobu o určenie rozsahu nájomnej zmluvy, ktorá je nepochybne žalobou určovacou, predovšetkým pre nedostatok podmienok § 406 o. s. p.
Býv. Krajský súd v Žiline rozhodnutie súdu prvej stolice potvrdil.
Z odôvodnenia:
Podľa § 406 o. s. p. je možné domáhať sa žalobou tiež určenia, že tu je alebo nie je určité právo alebo právny pomer, ak žalobca má naliehavý právny záujem na uplatňovanom určení.
Súd prvej stolice vidí nedostatok podmienok § 406 o. s. p. v tom, že sa nejedná o určenie existencie právneho pomeru, nakoľko v skutočnosti ide len o to, či a akým spôsobom je potrebné vyložiť zmluvu o platení náhrady za dodané teplo a teplú vodu a akých noriem je potrebné použiť, či totiž sa má platiť podľa bytovej plochy alebo podľa stavu meradiel. V tom smere je potrebné súdu prvej stolice prisvedčiť. Zákon úmyselne obmedzuje prípustnosť určovacej žaloby na prípady, kedy je to odôvodnené potrebami života, nakoľko súd ako štátny orgán, poverený dôležitými úlohami, nemá byť exponovaný len pre riešenie otázok akademických, ktoré pre potreby života nemajú priameho významu. Preto nie je možné ustanovenie § 406 o. s. p. vykladať širšie, ako z jeho znenia vyplýva.
Ak zákon hovorí len o určení existencie či neexistencie právneho pomeru, nie je