Input:

41/1959 Sb., Zákon o Státní plánovací komisi, platné do 16.7.1963 Archiv

č. 41/1959 Sb., Zákon o Státní plánovací komisi, platné do 16.7.1963
[zrušeno č. 52/1963 Sb.]
ZÁKON
ze dne 8. července 1959
o Státní plánovací komisi
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
(1) Cílem plánování rozvoje národního hospodářství Republiky československé je maximálním využíváním přírodních a ekonomických zdrojů a podmínek naší země, na základě mezinárodní socialistické dělby práce a zajišťováním proporcionálního rozvoje národního hospodářství zvyšovat hmotnou a kulturní úroveň lidu, posilovat obranyschopnost státu a vytvářet materiální podmínky pro dovršení výstavby socialismu a postupné vybudování komunistické společnosti.
(2) Plánování rozvoje národního hospodářství přísluší vládě; účastní se ho všechen pracující lid prostřednictvím odborových organizací, národních výborů a organizací družstevních, jakož i všechny orgány státní správy, výrobní hospodářské jednotky, podniky, závody, lidová družstva a ostatní hospodářské a rozpočtové organizace.
§ 2
(1) Ústředním orgánem vlády pro plánování rozvoje národního hospodářství Republiky československé je Státní plánovací komise.
(2) Státní plánovací komise se skládá z předsedy Státní plánovací komise, kterým je náměstek předsedy vlády, a z členů, jimiž jsou náměstkové předsedy Státní plánovací komise, někteří hospodářští ministři a významní představitelé hospodářského života, vědy a techniky. Jmenuje a odvolává je president republiky na návrh vlády. Členem Státní plánovací komise je též předseda Slovenské plánovací komise. Počet členů Státní plánovací komise stanoví vláda.
(3) Práci Státní plánovací komise a jejího aparátu řídí předseda Státní plánovací komise. V denním řízení práce mu pomáhá sekretariát Státní plánovací komise. Složení sekretariátu stanoví vláda na návrh předsedy Státní plánovací komise.
(4) Aparát Státní plánovací komise se člení na odbory; vedoucí odborů jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy Státní plánovací komise.
(5) Pro řešení důležitých národohospodářských problémů může vláda zřídit při Státní plánovací komisi stálé výroby.
(6) Úkoly, pravomoc a způsob činnosti Státní plánovací komise podrobněji vymezí statut Státní plánovací komise, který vydá vláda nařízením.
§ 3
(1) Orgánem sboru pověřenců pro plánování rozvoje hospodářství řízeného sborem pověřenců a oblastním orgánem Státní plánovací komise je Slovenská plánovací komise.
(2) Slovenská plánovací komise se skládá z předsedy, kterým je náměstek předsedy sboru pověřenců, a z členů, jimiž jsou náměstkové předsedy Slovenské plánovací komise, někteří hospodářští pověřenci a významní představitelé hospodářského života, vědy a techniky. Předsedu Slovenské plánovací komise, jeho náměstky a členy Slovenské plánovací komise jmenuje a

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací