Input:

R 41/1959; Garance

č. 41/1959 Sb. rozh.
K výkladu pojmu „manželského soužití“ podle § 26 zák. č. 55/ 1956 Sb.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 30. ledna 1959, Cz 5/59.)
Lidový soud v Jihlavě vyhověl opravnému prostředku navrhovatelky a vyslovil, že Státní úřad sociálního zabezpečení je povinen vyplácet navrhovatelce dnem 6. srpna 1957 důchod manželky. Toto své rozhodnutí odůvodnil soud tím, že z provedených důkazů vyplývá, že navrhovatelka sice v době nápadu dávky nežila se svým manželem ve společné domácnosti, byla s ním však ve spojení, neboť se navzájem navštěvovali a manžel jí pravidelně dobrovolně posílal částku 350–400 Kčs měsíčně. Podle názoru soudu šlo tu o skutečné manželské spolužití. Ježto navrhovatelka i jinak splňuje veškeré zákonné podmínky pro přiznání důchodu manželky, bylo jejímu opravnému prostředku vyhověno.
Krajský soud v Jihlavě potvrdil rozhodnutí soudu první stolice. V odůvodnění svého rozhodnutí dochází výkladem § 26 odst. 4 zák. č. 55/1956 Sb. k-závěru, že přiznání důchodu manželky je podmíněno tím, že v den nápadu tu musí být manželské soužití. Pod pojmem manželského soužití nutno tu rozumět existenci určitých vztahů z manželství vznikajících. Takové vztahy v době nápadu dávky mezi navrhovatelkou a jejím manželem existovaly, neboť manžel navrhovatelky jí dobrovolně posílal měsíčně částku 350 až 400 Kčs a občas ji navštěvoval. Skutečnost, že navrhovatelka se svým manželem v době nápadu dávky společně nebydlela, není na překážku přiznání důchodu.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že tímto rozsudkem krajského soudu byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Důchod manželky byl zaveden v našem sociálním zákonodárství až zákonem o národním pojištění č. 99/1948 Sb. Důvodová zpráva k tomuto zákonu uvádí, že důvodem pro zavedení této dávky je sociálně politická úvaha, že práci ženy v domácnosti je rovněž pokládat za práci užitečnou pro národní celek a jeho životní úroveň a že ztráta schopnosti k ní je rovněž těžkou sociální škodou rodiny, která má být hražena národním pojištěním.
Zákon o sociálním zabezpečení č. 55/1956 Sb. tento důchod přejímá a v důvodové zprávě k § 26 se uvádí, že se zachovává dosavadní stav a že bylo v podstatě převzato ustanovení § 64 zák. č. 99/1948 Sb. Ve všeobecné části důvodové zprávy se mimo jiné uvádí, že byly zachovány, popřípadě zvýšeny různé přídavky k důchodu, jakož i důchod manželky, které hodnotí sociální a rodinnou situaci důchodců a podstatně zvyšují jejich příjem. V § 26 zák. č. 55/1956 Sb., který upravuje podmínky pro přiznání nároku na důchod manželky, se v odst. 4 výslovně ustanovuje, že nárok