Input:

R 41/1958; Garance

č. 41/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Směrnice pléna Nejvyššího soudu k výkladu ustanovení o účasti závodního výboru na zrušení pracovního pomeru zaměstnance (§ 22 č. 5 dekr. č. 104/1945 Sb. ve znění předpisů jej doplňujících a měnících, § 27 zák. č. 51/1955 Sb., § 39 vl. nař. č. 216/1946 Sb.).
(Plenární usnesení Nejvyššího soudu z 15. března 1958, Pls 2/58.) j
Plénum Nejvyššího soudu vydává podle § 26 odst. 1 zák. o org. soudů tuto smernici pro výklad uvedených ustanovení:
I.
Závodní výbor jako orgán odborové organisace na závode má významné úkoly při zajišťování hospodářských úkolů závodu. Dále je závodní výbor povolán, aby v rámci činnosti vymezené dekretem č. 104/1945 Sb. hájil a povzbuzoval hospodářské, sociální, zdravotní a kulturní zájmy zaměstnanců v závodě (§ 20 odst. 1 cit. dekretu). Při plnění těchto svých úkolů je závodní výbor oprávněn zejména spolurozhodovat o propuštění zaměstnanců (§ 22 bod 5 cit. dekretu). Aby tento úkol mohl závodní výbor splnit, je správa závodu povinna předem projednat se závodním výborem všechny všeobecné otázky týkající se zaměstnanců závodu, jakož i důležité otázky týkající se jednotlivých zaměstnanců (§ 23 č. 1 cit. dekretu).
Zvýšenou odpovědnost vůči zaměstnanci má závodní výbor v případě § 13 dekr. č. 104/1945 Sb. (zrušení pracovního poměru členů závodního výboru) a v případě § 27 zák. č. 51/1955 Sb. (zrušení pracovního poměru zaměstnanců národních podniků a některých jiných hospodářských organisací), kdy se vyžaduje předchozí souhlas závodního výboru, na rozdíl od ustanovení § 22 č. 5 dekr. č. 104/1945 Sb., podle něhož je třeba předchozího projednání v závodním výboru.
Ustanovení o spolupůsobení závodního výboru při zrušení pracovního poměru zaměstnance se nevztahují na zrušení pracovního poměru podnikového ředitele podniku státního obchodu a ředitele národního podniku (§ 13 odst. 5 vl. nař. č. 3/1953 Sb., § 21 odst. 4 zák. č. 51/1955 Sb.).
Ze znění ustanovení § 20 odst. 1, § 22 č. 5 a § 23 č. 1 dekrí č. 104/1945 Sb., jakož i z § 27 zák. č. 51/1955 Sb., z celé jejich souvislosti a smyslu plyne, že správa závodu je povinna projednat se závodním výborem každé zrušení pracovního poměru zaměstnance jednostranným projevem vůle zaměstnavatele, ať jde o výpověď nebo o předčasné zrušení pracovního poměru, a to předem než sama rozhodne. Jinak by ani nešlo o spolurozhodování, neboť nemůže být rozhodováno tam, kde bylo již rozhodnuto. Je-li jednou ze základních povinností uložených dekretem č. 104/1945 Sb. závodnímu výboru chránit oprávněné nároky zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru, může ji závodní výbor plnit jen tenkráte, má-li možnost uplatnit své stanovisko a důvody v těchto otázkách dříve, než dojde k rozhodnutí o opatření zamýšleném správou závodu. Jakýmkoli jiným postupem by byly úkoly závodního výboru uložené mu v dekretu č. 104/1945 Sb. (srov. § 20 č. 5 cit. dekretu, § 27 zák. č. 51/1955 Sb.) mařeny.
Otázka zrušení pracovního poměru zaměstnance musí být před- dem projednána v závodním výboru jako v kolektivním orgánu a také předchozí souhlas dává závodní výbor jako kolektivní orgán; nestačí, aby věc byla projednána jen s předsedou závodního výboru nebo s jiným členem závodního výboru anebo aby předchozí souhlas vyslovil