Input:

č. 41/1957 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 41/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
Škodu způsobenou státnímu statku odcizením zemědělských plodin nutno nahradit částkou, která odpovídá obecné ceně odcizených věcí na trhu.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 29. listopadu 1956, Cz 489/56.)
Žalobce – státní statek – se domáhal na žalovaném náhrady škody, kterou mu žalovaný jako vedoucí jeho farmy způsobil tím, že odcizil různé zemědělské plodiny a poškodil hospodářské nářadí, čímž vznikla škoda 2684 Kčs.
Lidový soud v Příbrami po provedeném řízení došel k závěru, že rozkrádáním plodin a poškozením nářadí vznikla žalobci škoda toliko ve výši 961 Kčs. Vyhověl proto žalobě pouze do této výšky a jinak žalobu zamítl.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že uvedeným rozsudkem lidového soudu v Příbrami, pokud zamítl žalobu v částce domáhající se náhrady za odcizené zemědělské plodiny v částce vyšší než 961 Kčs, byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Lidový soud přiznal žalobci za odcizené zemědělské plodiny jako náhradu částku