Input:

č. 41/1956 Sb. rozh. tr., Garance

č. 41/1956 Sb. rozh. tr.
Ak súd koná o trestnom čine obvineného, ktorý bol spáchaný skôr než bol v prvej stolici vyhlásený odsudzujúci rozsudok o inom trestnom čine obvineného, je treba, aby s rozhodnutím vyčkal až odsudzujúci rozsudok súdu, ktorý rozhodol skôr, sa stane právoplatným, poprípade až bude rozhodnuté o event. odvolaní proti tomuto rozsudku.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 10. februára 1956, 2 Tz 3/56.)
Obvinený bol rozsudkom Ľudového súdu trestného v Ostrave z 23, júla 1954 odsúdený pre trestný čin rozkrádania národného majetku podľa § 245 ods. 1 písm. a) tr. zák. a trestný čin krádeže podľa § 247 ods. 1 tr. zák. na bezpodmienečný trest odňatia slobody na 4 mesiace. Na odvolanie okresného prokurátora bol právoplatným rozsudkom (delegovaného) Krajského súdu v Bratislave z 3. mája 1955 rozsudok súdu prvej stolice zrušený a obvinený bol za päťnásobný trestný čin podľa § 245 ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. a) tr. zák. (rozkrádanie národného majetku, ktorého sa dopustil pre zárobok) a dvojnásobný trestný čin podľa § 247 ods. 1,2 písm. a) tr. zák. (krádež spáchanú pre zárobok) odsúdený na úhrnný bezpodmienečný trest odňatia slobody na osemnásť mesiacov.
Ľudový súd v Trenčíne právoplatným rozsudkom z 20. januára 1955, odsúdil obvineného pre trestný čin útokov proti skupinám obyvateľov podľa § 118 ods. 2 tr. zák. spáchaný 30. augusta 1952 na bezpodmienečný trest odňatia slobody na osem mesiacov.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom zrušil rozsudok Ľudového súdu v Trenčíne vo výroku o treste a tomuto súdu nariadil, aby v rozsahu zrušenia vec znova pre jednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Generálny prokurátor v sťažnosti pre porušenie zákona v podstate uplatňuje, že Ľudový súd v Trenčíne mal pri uvažovaní o treste zistiť, či obvinený nebol v čase po 30. 8. 1952 (kedy bol spáchaný trestný čin podľa § 118 ods. 2 tr. zák.) odsúdený pre iný trestný čin a až po tomto zistení buď uložiť samostatný trest za trestný čin podľa § 118 tr. zák., alebo uložiť za podmienok § 22 ods. 2 tr. zák. trest dodatkový. Generálny prokurátor súčasne navrhol, aby vada rozsudku bola napravená.
Sťažnosť pre porušenie zákona je dôvodná.
Ľudový súd v Trenčíne pri výmere trestu nevzal do úvahy, že obvinený spáchal trestné činy podľa §§ 245 a 247 tr. zák. (pre ktoré bol odsúdený rozsudkom Ľudového súdu trestného v Ostrave z 23. júla 1954 a rozsudkom Krajského súdu v Bratislave z 3. mája 1955) a neuvažoval o tom, že trest za trestný čin podľa § 118 tr. zák. by mal byť uložený ako trest dodatkový k trestu za tieto trestné činy. Ľudový súd (v Trenčíne) sa úvahami o tom, či by mal uložit dodatkový trest, vôbec nezaoberal, hoci mu zo spisu bolo známe, že obvinený v čase pred 23. júlom 1954 bol väznený vo Väznici Okresnej prokuratúry v Ostrave.
Z ustanovenia § 2 ods. 3 tr. por., ktoré ukladá súdom spravodlivo rozhodovať, však vyplýva pre súdy povinnosť, aby okrem iného starostlivé zisťovali a hodnotili všetky okolnosti,