Input:

č. 41/1955 Sb. rozh. tr., Garance

č. 41/1955 Sb. rozh. tr.
O použití amnestie presidenta republiky rozhoduje senát a ne předseda senátu.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 25. února 1955, 1 Tz 31/55.)
Obviněný byl pravomocným rozsudkem lidového soudu v Karviné odsouzen pro trestné činy krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák. a ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 135 odst. 1 tr. zák., spáchané vesměs po 4. květnu 1953, k trestu odnětí svobody v trvání čtyř měsíců, při čemž byl výkon trestu podmíněně odložen na zkušební dobu jednoho roku.
Lidový soud v Karviné usnesením předsedy senátu vyslovil, že podle čl. II odst. 3 rozhodnutí presidenta republiky ze 4. května 1953 o amnestii byl odsouzenému prominut celý trest uložený mu uvedeným rozsudkem. Toto usnesení se stalo pravomocným.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil usnesení předsedy senátu lidového soudu.
Z odůvodnění:
Generální prokurátor ve stížnosti pro porušení zákona vytýká napadenému usnesení porušení zákona jednak v ustanovení § 55 tr. ř., že totiž usnesení bylo vydáno předsedou senátu a nikoliv senátem, jednak v ustanovení čl. II odst. 3 rozhodnutí presidenta republiky ze 4. května 1953 o amnestii, že totiž byl prominut trest za trestné činy spáchané po vydání amnestie, na něž se proto amnestie