Input:

č. 41/1954 Sb. rozh. tr., Garance

č. 41/1954 Sb. rozh. tr.
Zprostředkování dopisů a balíčků mezi osobami, které si odpykávají trest odnětí svobody, a osobami na svobodě nelze posuzovat jako trestný čin nadržování podle § 163 tr. zák., nýbrž jako přestupek podle § 90 tr. zák. spr.
(Rozhodnutí krajského soudu v Karlových Varech z 16. prosince 1953, 3 To 226/53.)
Obviněná, která byla zaměstnána jako dělnice na pracovišti, kde byly zaměstnány též osoby, které si odpykávaly trest odnětí svobody, k němuž byly odsouzeny soudem pro trestné činy, obstarala v několika případech doručení dopisů těchto osob jejich rodinám a ve dvou případech jim předala balíčky s potravinami, jež obdržela za tím účelem od příslušníků jejich rodin.
Lidový soud v Karlových Varech zprostil obviněnou žaloby pro trestný čin nadržování podle § 163 odst. 1 tr. zák. Své rozhodnutí odůvodnil lidový soud tím, že trestného činu nadržování podle § 163 tr. zák. se dopustí ten, kdo pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu umožnit mu, aby unikl trestnímu stíhání, trestu nebo jeho výkonu. Uniknutím se však rozumí vedle uprchnutí nebo vyhnutí se trestnímu stíhání též jakékoliv seslabování výsledků trestního stíhání, takže pachatel by mohl být zproštěn nebo mírněji potrestán. Jde zde vesměs o nadržování pachateli, který již trestný čin spáchal, trestnou činnost již dokončil, ale není dosud odsouzen a v trestu. Protože osoby, jimž obviněná zprostředkovala doručení dopisů a balíčků, byly již vesměs osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, nevykazuje podle názoru lidového soudu jednání obviněné znaky trestného činu nadržování podle § 163 tr. zák.
Krajský soud zamítl odvolání okresního prokurátora.
Z odůvodnění:
Okresní prokurátor namítá ve svém odvolání, že názor prvého soudu, jakoby u obviněné, jež zprostředkovala vícekrát pronášení dopisů a balíčků od osob, jež si odpykávaly trest odnětí svobody, jejich rodinám a naopak, nešlo o trestný čin nadržování, je mylný, neboť pomoc pachateli, aby unikl výkonu trestu ve smyslu ustanovení § 163 tr. zák., je spatřovat i v takovém jednání, které znemožňuje, aby bylo dosaženo účelu trestu. Prostředkování nedovolených styků osob, jež si odpykávají trest odnětí svobody, se zevním světem paralysuje účinnost omezení, kterým jsou odsouzení ve výkonu trestu vystaveni a odsouzení tak prakticky unikají těmto omezením, která tvoří podstatnou část výkonu trestu a jeho výchovného působení vymezeného ustanovením § 17 tr. zák.
Odvolací soud nesdílí názory odvolatele.
Nadržování podle § 163 tr. zák. se dopouští, kdo pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu umožnit mu, aby unikl trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu. Není sporu o tom, že v daném případě šlo u těch, jimž byly balíčky a dopisy obviněnou zprostředkovány, o osoby odpykávající si trest odnětí svobody, tedy o pachatele trestného činu. Byly však již odsouzeny a nelze proto uvažovat o pomoci obviněné k