Input:

R 41/1954; Garance

č. 41/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
K výkladu pojmu pracovného úrazu v zmysle § 77 zákona o národnom poistení.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 6. novembra 1953, Cz 381/53).
Navrhovateľ, úradník stavebného národného podniku, zúčastnil sa v auguste 1951 motocyklových pretekov usporiadaných Sväzom ľudového motorizmu. Pri týchto pretekoch utrpel úraz a domáhal sa na nositeľovi národného poistenia odškodnenia tohto úrazu. Odporca zamietol žiadosť z dôvodu, že ne ide o pracovný úraz, lebo k nemu nedošlo pri výkone zamestnania ani v súvislosti s ním.
Ľudový súd v Nitre uznal po práve nárok navrhovateľa na úrazový dôchodok. Zistil, že navrhovateľa na motocyklové preteky, pri ktorých došlo k úrazu, vyslal jeho zamestnávateľ, národný podnik v Nitre, že navrhovateľ sa ich zúčastnil v pracovnom čase, že za čas pretekov dostal od zamestnávateľa zaplatenú m du a diéty a že zamestnávateľ hradil sám pohonné látky, a na tomto základe usúdil, že úraz, ktorý sa navrhovateľovi pri týchto pretekoch prihodil, je úrazom pracovným, lebo išlo o výkon, ku ktorému bol prihraný mimo zamestnania svojím zamestnávateľom, ktorý ho na tieto preteky prihlásil a vyslal.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom, že týmto rozhodnutím došlo k porušeniu zákona.
Z odôvodnenia:
Podľa § 77 písm. a) zák. o nár. poist. pracovným úrazom je úraz, ktorý utrpí poistenec pri výkone svojho zamestnania alebo v súvislosti s ním, počítajúc do toho cestu do práce a späť, pokiaľ ju poistenec nepreruší z dôvodov nesúvisiacich so zamestnaním, a podľa písm b) tohto paragrafu je takým úrazom aj úraz, ktorý poistenec utrpí pri výkonoch, ku ktorým bol přibraný mimo zamestnania, zakladajúceho povinné poistenie, zamestnávateľom alebo jeho menom, alebo osobou nadriadenou poistencovi v pracovnom pomere.
Z pomenovania týchto úrazov odškodniteľných ako pracovných úrazov sa podáva, že úraz, ak má byť podľa cit. predpisov odškodnený, musí sa stať pri výkonoch pracovných, či už v zamestnaní alebo mimo zamestnania resp. na ceste do práce a späť. Spoločným znakom pracovných úrazov podľa ustanovení § 77 písm. a), b) zák. o nár. poistení je súvislosť úrazu so zamestnaním, ktorá