405/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 405/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 24. listopadu 2017,
kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb., a § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o dokumentaci staveb
Čl. I
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „(dále jen „stavba“)“.
2. V § 1 odst. 1 písm. d) se slovo „společné“ a slova „územního rozhodnutí a stavebního“ zrušují.
3. V § 1 odst. 1 se na začátek písmene f) vkládá slovo „projektové“.
4. V § 1 odst. 3 se slova „a na dráze včetně zařízení na dráze“ zrušují a na konci textu odstavce 3 se doplňují slova „ , s výjimkou dokumentace pro vydání společného povolení pro stavby drah, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací“.
5. V nadpisu § 1a se slova „nebo zařízení“ zrušují a číslo „7“ se nahrazuje slovy „6 a § 94c odst. 3“.
6. V § 1a se slova „nebo zařízení“ zrušují.
7. V § 1a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 5, které znějí:
„(2) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(3) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(4) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.
(5) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb v areálu jaderného zařízení je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.“.
8. V nadpisu § 1b se číslo „7“ nahrazuje slovy „6 a § 94c odst. 3“.
9. V § 1b se číslo „2“ nahrazuje číslem „6“.
10. V nadpisu § 1c se číslo „7“ nahrazuje slovy „6 a § 94c odst. 3“.
11. V § 1c se číslo „3“ nahrazuje číslem „7“.
12. § 1d včetně nadpisu zní:
㤠1d
Dokumentace pro vydání společného povolení
(K § 94l odst. 7 a § 94s odst. 6 stavebního zákona)
(1) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení je stanoven v příloze č. 8 k této vyhlášce.
(2) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů je stanoven v příloze č. 9 k této vyhlášce.
(3) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy je stanoven v příloze č. 10 k této vyhlášce.
(4) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace je stanoven v příloze č. 11 k této vyhlášce.“.
13. V nadpisu § 2 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.
14. V § 2 se číslo „5“ nahrazuje číslem „12“.
15. V nadpisu § 3 se slovo „Dokumentace“ nahrazuje slovy „Projektová
 
 Nahoru