402/2010 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.1.2014

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 402/2010 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. prosince 2010,
kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
165/2012 Sb.
(k 30.5.2012)
v části první ruší § 7d
165/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část první
340/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část druhou
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část druhou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 165/2012 Sb. k 1.1.2013)
ČÁST DRUHÁ
(zrušena zák. č. 340/2013 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Čl. IV
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 11 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větami „Výše odvodů je odvislá od tříd ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „třídy ochrany“). Třídy ochrany jsou kritériem kvality půdy a stanoví je Ministerstvo životního prostředí vyhláškou. Část odvodů ve výši 75 % je příjmem státního rozpočtu, 15 % je příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky3a 10 % je příjmem rozpočtu obce, v jejímž obvodu se odnímaná půda nachází.“.
2. V § 22 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou třídy ochrany (§ 11 odst. 2).“.
3. V příloze zákona část A včetně poznámky pod čarou č. 27 zní: „Základní hodnotové ukazatele zemědělské půdy vycházejí ze základní ceny zemědělských pozemků podle bonitovaných půdně ekologických jednotek stanovené oceňovací vyhláškou27.


27Příloha č. 22 k vyhlášce č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb.“.
„1. Zjistí zařazení pozemku nebo jeho částí do bonitovaných půdně ekologických jednotek a jeho základní cenu podle oceňovací vyhlášky27.“.
4. V příloze zákona části D bod 1 zní:
5. V
 
 Nahoru