Input:

400/2013 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády, ve znění účinném k 1.1.2015 Garance

č. 400/2013 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. listopadu 2013,
kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
309/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
ruší část první
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena nař. vlády č. 309/2014 Sb. k 1.1.2015)
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem
Čl. III
Nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády č. 83/2006 Sb., nařízení vlády č. 33/2007 Sb., nařízení vlády č. 320/2008 Sb., nařízení vlády č. 82/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 214/2010 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 258/2012 Sb. a nařízení vlády č. 448/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
2. V § 5 odst. 2 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“, na konci písmene c) se slovo „nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.
3. V § 5 odst. 5 se slova „o provedení opatření na všech půdních blocích“ nahrazují slovy „o provedení všech opatření na půdních blocích“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Ke každé žádosti žadatel podá pouze jedno oznámení o provedení všech opatření.“.
4. V § 5 odst. 8 se za slovo „dodržení“ vkládají slova „povinných požadavků na hospodaření48a“.
Poznámka pod čarou č. 48 zní:


48Čl. 103z nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.“.
5. V § 5 se doplňují odstavce 10 až 12, které včetně poznámek pod čarou č. 49 až 51 znějí:
„(10) Žadatel může použít k restrukturalizaci a přeměně vinic pouze platná práva na opětovnou výsadbu v souladu s předpisem Evropské unie49evidovaná v registru vinic a nahlášená Komisi do 1. března kalendářního roku50k použití pro restrukturalizaci a přeměnu vinic v souladu s předpisem Evropské unie51.
(11) Při použití platných práv na opětovnou výsadbu starších 5 let při restrukturalizaci a přeměnu vinice se za zahájení restrukturalizace a přeměny vinice považuje podání oznámení o provedení restrukturalizace a přeměny vinice. Pokud se k restrukturalizaci a přeměny vinice použijí pouze platná práva na opětovnou výsadbu, podává se pouze žádost o podporu, oznámení o provedení restrukturalizace a přeměny vinice se nepodává.
(12) Využití platných práv na opětovnou výsadbu pro restrukturalizaci a přeměnu vinic podle odstavce 10 není omezeno a lze je uplatnit nejpozději v oznámení o provedení opatření spolu s uvedením registračního čísla vinice nebo čísla půdního bloku, který byl