Input:

40/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem obchodu a průmyslu Kosovské republiky Garance

č. 40/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. června 2019 byla v Praze podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem obchodu a průmyslu Kosovské republiky.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 odst. 1 dne 1. srpna 2019. Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
DOHODA O HOSPODÁŘSKÉ SPOLUPRÁCI
MEZI
MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM OBCHODU A PRŮMYSLU KOSOVSKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvo obchodu a průmyslu Kosovské republiky (dále jen „Strany“);
uznávajíce přátelské vztahy mezi oběma zeměmi a význam pokračování a posílení stávajících tradičních hospodářských vztahů;
s vědomím potřeby posilovat spolupráci mezi oběma zeměmi po podpisu „Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Košovém na straně druhé“;
přejíce si dále rozvíjet spolupráci mezi oběma zeměmi zaměřenou na prohlubování a posilování vztahů založených na společných zájmech v hospodářských, průmyslových, technických a technologických oblastech;
s přesvědčením, že tato Dohoda podpoří dobré vztahy a vytvoří příznivé podmínky pro různé formy spolupráce mezi oběma zeměmi, zejména v hospodářských a průmyslových oblastech;
s vědomím důležitosti stávajícího právního základu pro jejich vzájemné vztahy v souladu se zákony a předpisy platnými v obou příslušných zemích;
se dohodly takto:
  
Článek 1
Předmět Dohody

Strany tímto potvrzují svůj zájem na rozvoji hospodářských vztahů mezi Českou republikou a Kosovskou republikou. V zájmu rozvoje dvoustranných vztahů, aniž by byly dotčeny zákony a předpisy platné v České republice a v Kosovské republice, obě Strany budou vzájemně podporovat pokračování intenzivnější a výhodnější spolupráce mezi hospodářskými subjekty svých zemí ve všech oblastech důležitých pro hospodářský a průmyslový rozvoj.
  
Článek 2
Oblasti spolupráce

Hospodářská spolupráce bude rozvíjena podle této Dohody, v souladu se zákony a předpisy platnými v obou zemích, podporou aktivit souvisejících s hospodářskými sektory, zejména pokud jde o následující oblasti:
a) energetický průmysl;
b) hutnictví, včetně kovozpracujícího průmyslu;
c) těžební průmysl;
d) průmyslová zařízení a součásti;
e) odvětví elektrického a elektronického průmyslu;
f) chemický a petrochemický průmysl;
g) infrastrukturní projekty, které spadají do pravomoci Stran, dále uvedené v článku 3 odstavci 1 písmenech d) a h) této Dohody;
h) spolupráce malých a středních podniků;
i) podpora investičních aktivit a podpora zakládání společných podniků;
j) spolupráce při propagaci účasti na veletrzích a výstavách;
k) zvýšení obchodních výměn a propagace zboží a služeb;
l) spolupráce při dalším rozvoji sektoru informačních a komunikačních technologií;
m) jiné oblasti hospodářské a průmyslové spolupráce, které mohou být