40/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o rozvoji mírového využití jaderné energie

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 40/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. srpna 2017 byla v Praze podepsána Dohoda o spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o rozvoji mírového využití jaderné energie.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XIV dne 1. října 2017.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
DOHODA O SPOLUPRÁCI
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU JORDÁNSKÉHO HÁŠIMOVSKÉHO KRÁLOVSTVÍ
O ROZVOJI MÍROVÉHO VYUŽITÍ
JADERNÉ ENERGIE

Vláda České republiky a vláda Jordánského hášimovského království (dále jen „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“);
PŘEJÍCE si posílit přátelské vztahy mezi oběma státy:
POTVRZUJÍCE své odhodlání rozvíjet tradiční přátelské vztahy mezi oběma zeměmi:
PŘEJÍCE SI, aby se v zájmu obou států a v souladu se zásadami, jimiž se řídí jejich jaderná politika, rozšiřovala a posílila spolupráce při využívání jaderné energie výlučně pro mírové účely;
S OHLEDEM NA příslušné závazky České republiky vyplývající z členství v Evropské unii, včetně Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „EURATOM“);
POTVRZUJÍCE svou podporu systému záruk Mezinárodní agentury pro atomovou energii (dále jen „MAAE“) a své přání spolupracovat s cílem zajistit jejich zlepšení a trvalou účinnost;
S OHLEDEM NA odhodlání států Smluvních stran případně přijmout v rámci jejich právních řádů ustanovení požadovaná pro bezpečný rozvoj jaderné energie v souladu se zásadami a ustanoveními Úmluvy o jaderné bezpečnosti, novelizovanou Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů, Společné úmluvy o bezpečném nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady, Úmluvy o včasném oznamování jaderné havárie a Úmluvy o pomoci v případě jaderné havárie nebo radiační nehody;
SE DOHODLY TAKTO:
  
Článek I
1. Smluvní strany na základě rovnosti a vzájemného prospěchu spolupracují při využívání jaderné energie pro mírové účely v souladu s ustanoveními této smlouvy a zákony a předpisy platnými ve státech obou Smluvních stran a v souladu s mezinárodními závazky a povinnostmi jednotlivých států Smluvních stran.
2. Spolupráce uvedená v odstavci 1 se může realizovat v těchto oblastech:
a) vyhledávání, průzkum a využívání ložisek uranu;
b) extrakce uranu z fosfátů;
c) aplikace jaderné energie pro výrobu energie a odsolování vody;
d) základní a aplikovaný výzkum nevyžadující uran obohacený na 20% nebo více izotopu U235 ve výzkumných reaktorech;
e) školení odborníků v oblasti využívání jaderné energie pro mírové účely;
f) výzkum a vývoj aplikací v oblasti jaderné energie v oblasti agronomie, biologie, přírodních věd, v oblastech lékařského ozáření a v průmyslu;
g) nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivním odpadem;
h) jaderná bezpečnost, radiační ochrana a ochrana životního prostředí;
i) jaderné zabezpečení;
j) prevence nouzových situací vzniklých v důsledku radiačních mimořádných událostí nebo jaderných havárií a reakce na ně;
k) vypracování právních předpisů v jaderné oblasti;
l) poskytování informací veřejnosti o záležitostech týkajících se mírového využití jaderné energie;
m) nebo jakékoli jiné oblasti
 
 Nahoru