40/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2017 - 2021

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 40/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. června 2017 byl v Gdyni podepsán Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2017 - 2021.
Program vstoupil v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2021.
České znění Programu se vyhlašuje současně.

  
Program spolupráce
mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2017-2021
Ministerstvo kultury České republiky a ministr kultury a národního dědictví Polské republiky, dále jen „smluvní strany“,
se v souladu s článkem 15 odst. 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsané v Praze dne 30. září 2003,
dohodly takto:

  
Článek 1
Studijní návštěvy a pobyty
Smluvní strany budou podporovat organizaci studijních návštěv a pobytů odborníků ve všech oblastech kultury v rámci přímé spolupráce mezi příslušnými institucemi států obou smluvních stran. Podrobné podmínky organizace a financování studijních návštěv a pobytů budou specifikovány příslušnými institucemi.
  
Článek 2
Festivaly
1. Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat účast svých umělců a uměleckých souborů na mezinárodních divadelních, hudebních a tanečních festivalech a jiných významných kulturních událostech pořádaných na území státu druhé smluvní strany.
2. Otázky výběru uměleckých souborů, programu pobytu a termínů vystoupení budou dohodnuty cestou pracovních kontaktů mezi příslušnými institucemi.

  
Článek 3 Divadlo
1. Smluvní strany budou podporovat prezentaci dramatických děl Českých a polských autorů se zvláštním důrazem na díla současných autorů.
2. Smluvní strany budou podporovat přímé kontakty mezi divadly, divadelními, baletními a operními skupinami a budou dle svých možností vytvářet podmínky k rozvoji spolupráce mezi Národním divadlem v Praze a Národním divadlem ve Varšavě a v souladu s prohlášením o záměru výměny a umělecké spolupráce, podepsaným těmito divadly.
3. Smluvní strany budou podporovat účast svých zástupců zejména na:
1) Mezinárodním festivalu „Divadlo“ v Plzni;
2) Pražském Quadriennale;
3) Mezinárodním festivalu loutkového divadla „Spectaculo interesse“ v Ostravě;
4) Mezinárodním divadelním festivalu „Bez hranic“ v Cieszyně a Českém Těšíne;
5) Mezinárodním divadelním festivalu „Kontakt“ v Toruni;
6) Mezinárodním divadelním festivalu „Nová Evropa“ v Olštýně;
7) Mezinárodním festivalu loutkového umění v Bielsko-Bialej.
4. Smluvní strany budou dle svých možností podporovat přímou spolupráci mezi Institutem umění - Divadelním ústavem v Praze a Divadelním ústavem Zbigniewa Raszewského ve Varšavě v rámci mezinárodního projektu European Routes of Historic Theatres, který navazuje na předchozí společné aktivity v oblasti divadelní architektury a který si klade za cíl mapovat, propojit a propagovat evropská historická divadla, a projektu společné prezentační strategie zemí V4 a Střední Evropy PACE.V4 (Performing Arts Central Europe - Visegrad Countries Focus) - konference PACE.V4 - Transport a infrastruktura ve scénických
 
 Nahoru