Input:

40/2015 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Archiv

č. 40/2015 Sb.
[zrušeno č. 134/2016 Sb.]
ZÁKON
ze dne 10. února 2015,
kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 179/2010 Sb., zákona č. 423/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 258/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 55/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 22 odst. 1 úvodní části ustanovení větě druhé se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.
2. V § 23 odst. 7 písm. a) úvodní části ustanovení se slova „objektivně nepředvídaných“ zrušují a za slovo „okolností“ se vkládají slova „ , které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,“.
3. V § 23 odst. 7 písm. a) bodu 3 se číslo „20“ nahrazuje číslem „30“.
4. V § 30 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větou „Pro tyto osoby platí § 74 odst. 7 a § 75 odst. 6 věta první obdobně.“.
5. V § 59 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Ustanovení § 74 odst. 7 a § 75 odst. 6 se na členy zvláštní komise použije obdobně.“.
6. V § 69 odst. 5 větě třetí se slova „nebo 6“ zrušují.
7. V § 71 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavce 7 až 11 se označují jako odstavce 6 až 10.
8. V § 71 odst. 8 a v § 71 odst. 9 větě první se číslo „8“ za slovem „odstavce“ nahrazuje číslem „7“.
9. V § 71 odst. 10 se slova „8 až 10“ nahrazují slovy „7 až 9“.
10. V § 72 odst. 3 se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“.
11. V § 72 odst. 4 větě první se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.
12. V § 72 odst. 5 se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.
13. V § 72 odst. 6 se slova „5, 6 a 9 až 11“ nahrazují slovy „5 a 8 až 10“.
14. V § 73 odst. 1 větě druhé se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“.
15. § 74 včetně nadpisu zní:
㤠74
Složení hodnotící komise
(1) Pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném řízení, užším řízení, soutěžním dialogu a ve zjednodušeném podlimitním řízení a pro předběžné hodnocení nabídek v jednacím řízení s uveřejněním ustanoví veřejný zadavatel hodnotící komisi. Činí-li hodnotící komise ve vztahu k dodavatelům úkony podle tohoto zákona, platí, že tyto úkony činí jménem zadavatele.
(2) Povinnost veřejného zadavatele ustanovit hodnotící komisi podle odstavce 1 se nepoužije při zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému podle § 95. V takovém případě provede hodnocení prostřednictvím automatické metody hodnocení zadavatel.
(3) Hodnotící komise musí mít alespoň 5 členů. Je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, musí mít hodnotící komise nejméně jednu třetinu členů s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
(4) Členem hodnotící komise musí být vždy zástupce veřejného zadavatele. Současně se jmenováním členů hodnotící komise jmenuje veřejný zadavatel za každého člena hodnotící