40/2004 Sb., Zákon o veřejných zakázkách, ve znění účinném k 1.1.2006, platné do 30.6.2006

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 40/2004 Sb.
[zrušeno č. 137/2006 Sb.]
ZÁKON
ze dne 17. prosince 2003
o veřejných zakázkách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
v § 87 mění slova
437/2004 Sb.
(k 26.7.2004)
mění § 4 odst. 1, ruší § 112 odst. 3
60/2005 Sb.
(k 8.2.2005)
v § 1 odst. 1 vkládá nové písm. d), vkládá § 9a a § 9b, v § 17 doplňuje písm. m), vkládá část čtvrtou, v § 110 vkládá slova
124/2005 Sb.
(k 30.3.2005)
mění § 5, v § 17 doplňuje nové písm. n)
179/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 2 odst. 1 písm. a) bodě 4 ruší slova
253/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
v části šesté (správně nyní sedmé, po novele č. 60/2005 Sb.) mění hlavu II
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
mění, 8 novelizačních bodů
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 4 odst. 1 písm. a) nahrazuje slovo
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY, PŮSOBNOST ZÁKONA A ZÁKLADNÍ POJMY
§ 1
Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství1)
a) okruh právnických a fyzických osob, které jsou povinny zadávat veřejné zakázky podle tohoto zákona,
b) postup při zadávání veřejných zakázek,
c) druhy zadávacích řízení,
d) postup při udělování koncesí,
e) veřejnou soutěž o návrh,
f) dohled nad zadáváním veřejných zakázek.
§ 2
(1) Podle tohoto zákona postupují tito zadavatelé veřejných zakázek:
a) veřejný zadavatel, kterým je
1. Česká republika,2)
2. státní příspěvková organizace,3)
3. územní samosprávný celek a v případě hlavního města Prahy4) a statutárních měst též městský obvod nebo městská část, a jimi řízené a zřizované příspěvkové organizace,
4. Pozemkový fond České republiky, státní fond, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize, Česká konsolidační agentura, zdravotní pojišťovna, dobrovolný svazek obcí a jiná právnická osoba, pokud byla zřízena zákonem nebo na základě zákona za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a je financována převážně veřejnými zadavateli, nebo je veřejnými zadavateli řízena nebo veřejní zadavatelé jmenují více než polovinu členů v jejím správním, řídícím nebo kontrolním orgánu,
b) jiná právnická nebo fyzická osoba, zadává-li zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce, která je z více než 50 % financována veřejným zadavatelem, nebo
c) podnikatel,5) jestliže je ovládán6) veřejným zadavatelem, nebo jehož podnikání je podmíněno udělením oprávnění,7) které mu poskytuje zvláštní nebo výhradní práva, a vykonává některou z činností uvedených v § 3.
(2) Zadavatelem může být společně i několik zadavatelů uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), mají-li svoje vzájemná práva a povinnosti a vztahy k třetím osobám smluvně upraveny.
§ 3
(1) Zadavatel v odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací zadává podle tohoto zákona pouze nadlimitní veřejné zakázky (§ 14), pokud
a) poskytuje nebo provozuje pevné sítě určené k zásobování veřejnosti v souvislosti s výrobou, přepravou nebo distribucí
1. pitné vody,
2. elektřiny,
3. plynu nebo tepla,
b) zásobuje sítě uvedené v písmenu a) pitnou vodou, elektřinou, plynem nebo teplem,
c) vykonává činnost, při které využívá geograficky vymezeného území za účelem
1. průzkumu nebo těžby ropy, zemního plynu, uhlí nebo jiných pevných paliv, nebo
2. poskytování letištních, přístavních a jiných terminálových zařízení leteckým dopravcům a dopravcům na vnitrozemských vodních cestách,
d) provozuje nebo zajišťuje provozování a rozvoj sítě poskytující služby veřejnosti v oblasti železniční dopravy, automatizovaných systémů, tramvají, trolejbusů, autobusů nebo lanovek,
e) poskytuje nebo provozuje kanalizaci pro veřejnou potřebu nebo provádí čištění nebo úpravu odpadních vod, pokud zároveň poskytuje nebo provozuje pevné sítě určené k zásobování veřejnosti v souvislosti s výrobou, přepravou nebo distribucí pitné vody nebo pokud tyto sítě zásobuje pitnou vodou,
f) poskytuje telekomunikační služby nebo provozuje telekomunikační sítě.8)
(2) Za činnost podle odstavce 1 písm. a) a b) se u zadavatele uvedeného v §
 
 Nahoru