Input:

40/1969 Sb., Zákon České národní rady o městě Ostravě, platné do 31.12.1971 Archiv

č. 40/1969 Sb., Zákon České národní rady o městě Ostravě, platné do 31.12.1971
[zrušeno č. 146/1971 Sb.]
ZÁKON
České národní rady
ze dne 29. dubna 1969
o městě Ostrava
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Základní ustanovení
§ 1
Město Ostrava tvoří samostatnou územně správní jednotku.
§ 2
(1) Orgánem státní moci a správy v městě Ostrava je Národní výbor města Ostravy.
(2) Národní výbor města Ostravy je přímo řízen vládou České socialistické republiky.
§ 3
(1) Území města Ostravy tvoří tyto městské části: Moravská Ostrava, Přívoz, Mariánské hory, Hulváky, Nová Ves, Vítkovice, Kunčice nad Ostravicí, Kunčičky, Zábřeh nad Odrou, Hrabová, Hrabůvka, Paseka, Slezská Ostrava, Michálkovice, Heřmanice, Hrušov, Muglinov, Radvanice, Bartovice, Poruba, Svinov, Martinov, Třebovice, Pustkovec, Výškovice.
(2) Území města Ostravy se dělí na městské obvody. Vytvořit anebo zrušit městský obvod nebo změnit jeho území přísluší Národnímu výboru města Ostravy, který o tom rozhoduje po vyjádření obvodních národních výborů, projednaném s občany.
§ 4
Orgány státní moci a správy v městských obvodech města Ostravy jsou obvodní národní výbory.
§ 5
Národní výbor města Ostravy s obvodními národními výbory plní na území města úkoly národních výborů všech stupňů.
§ 6
Národní výbor města Ostravy a obvodní národními výbory se řídí při zabezpečování rozvoje a výstavby města zásadou, že rozvoj města Ostravy jako významného průmyslového centra České socialistické republiky je důležitým zájmem společnosti uplatňovaným v souladu se zájmy obyvatel města. Touto zásadou se při plnění svých úkolů řídí i vláda a ostatní orgány České socialistické republiky.
Péče o rozvoj města Ostravy
§ 7
(1) Předním úkolem Národního výboru města Ostravy a obvodních národních výborů je péče o všestranný rozvoj města Ostravy, zejména o jeho plánovitou výstavbu, o vytvoření a ochranu zdravého životního prostředí, o rozvíjení služeb, o rozvoj kultury a ochranu kulturních památek a o zabezpečování veřejného pořádku.
(2) K předním úkolům Národního výboru města Ostravy a obvodních národních výborů náleží též péče o vytváření příznivých podmínek pro činnost orgánů a institucí celospolečenského nebo celonárodního významu, které mají v městě Ostravě své sídlo.
§ 8
(1) Vláda České socialistické republiky vytváří předpoklady pro účast a pomoc svých orgánů a organizací při řešení otázek rozvoje a výstavby města Ostravy.
(2) Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy České socialistické republiky úzce spolupracují s Národním výborem města Ostravy při zabezpečování rozvoje města a řeší s ním všechny problémy náležející do jejich působnosti, pokud se týkají hospodářské, kulturní, zdravotní a sociální výstavby města Ostravy. Projednávají s Národním výborem města Ostravy ty části návrhů plánu rozvoje svého oboru, které se dotýkají zájmů města. Nedojde-li při této spolupráci k potřebným dohodám, rozhoduje o vzniklých rozporech vláda České socialistické republiky.
§ 9
(1) Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy České socialistické republiky dbají ve své činnosti zvláštností společenského významu města Ostravy a z tohoto hlediska projednávají

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací