Input:

R 40/1968; Řízení před soudem Garance

č. 40/1968 Sb. rozh.
Ak bol návrh na doplnenie podaný predtým, než sa rozhodnutie, ktoré má byť doplnené, stalo právoplatné, právoplatnosť rozhodnutia nebráni súdu, aby o návrhu na doplnenie rozhodol.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 21. 12. 1964, 4 Cz 46/67.)
Uznesením z 13. 5. 1965 nariadil Okresný súd v Spišskej Novej Vsi na vymoženie sumy 39 766,50 Kčs výkon rozhodnutia odpredajom nehnuteľnosti povinnej.
Povinná podala proti tomuto uzneseniu odvolanie, ktoré však vzala späť. Krajský súd v Košiciach späťvzatie odvolania pripustil uznesením z 27. 7. 1965, ktoré bolo doručené povinnej 13. 9. 1965, takže týmto dňom nadobudlo právoplatnosť uznesenie okresného súdu o nariadení výkonu rozhodnutia z 13. 5. 1965.
Uznesením z 8. 7. 1966 doplnil Okresný súd v Spišskej Novej Vsi svoje rozhodnutie z 13. 5. 1965 o výrok o trovách konania tak, že uložil povinnej, aby oprávnenému zaplatila 1078 Kčs do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia. Stalo sa tak na návrh oprávneného, ktorý tvrdil, že ešte 11. 6. 1965 podal doporučený list R 279, obsahujúci návrh na doplnenie uznesenia z 13. 5. 1965.
Proti uzneseniu okresného súdu o doplnení uznesenia z 13. 5. 1965 podala povinná odvolanie, na základe ktorého Krajský súd v Košiciach uznesením z 30. 8. 1966 zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa z 8. 7. 1966 a návrh na doplnenie uznesenia okresného súdu z 13. 5. 1965 zamietol, vychádzajúc z názoru, že o doplnení rozhodnutia podľa § 166 o. s. p. môže súd rozhodnúť len pokiaľ nie je rozhodnutie, ktoré má byť doplnené, právoplatné.
Najvyšší súd rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona podanej predsedom Najvyššieho súdu tak, že uznesením krajského súdu bol porušený zákon o toto uznesenie zrušil.
Z odôvodnenia:
Z ustanovenia § 166 o. s. p. plynie, že k doplneniu rozhodnutia môže dôjsť bez návrhu na na návrh. Bez návrhu môže súd rozhodnutie doplniť len v prípade, že ešte nenabudlo právoplatnosť.
Ak sa rozhodnutie doplňuje na základe návrhu,

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací