Input:

R 40/1965 (tr.); I. Předběžné projednání obžaloby. Veřejný činitel.; II. Předběžné projednání obžaloby. Veřejný činitel Garance

č. 40/1965 Sb. rozh. tr.
I. K výkladu pojmu "veřejný činitel" podle § 89 odst. 9 tr. zák.
Důvěrnice OPD, plnící úkoly obsažené v ustanovení § 18 vlád. nařízení č. 59/1964 Sb., není veřejným činitelem ve smyslu § 89 odst. 9 tr. zák.
II. Dospěje-li okresní soud při předběžném projednání obžaloby k závěru, že jednání obviněného nesplňuje zákonné znaky trestného činu, nemůže trestní stíhání zastavit podle § 188 odst. 1 písm. d) tr. ř., aniž by zkoumal, zda nejde o provinění nebo přestupek a zda není třeba věc podle § 188 odst. 1 písm. c) tr. ř. postoupit k projednání příslušnému orgánu.
(Usnesení krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. 4. 1965 sp. zn. 4 To 152/65.)
Okresní prokurátor v Mostě podal dne 21. ledna 1965 obžalobu na obviněnou A pro trestný čin útoku na veřejného činitele podle § 156 odst. 1, odst. 2, písm. b) tr. zák., jehož se měla dopustit tím, že v září 1964 v B. pronášela na adresu důvěrnice OPD K., že by jí dala sekerou, že jí nabije a hrubě jí urážela jenom proto, že jí byly odebrány nezletilé děti a předány do dětského domova. Okresní soud po předběžném projednání obžaloby usnesením ze 17. 2. 1965 sp. zn. 3 T 56/65 trestní stíhání podle § 188 odst. 1 písm. d) tr. ř. zastavil, když dospěl k závěru, že důvěrnice OPD K. není veřejným činitelem. Poněvadž se tedy obviněná nedopustila trestného činu a okresní soud neshledal ani důvod k postoupení věci jinému orgánu, trestní stíhání zastavil.
Ke stížnosti okresního prokurátora krajský soud usnesením z 23. 4. 1965 sp. zn. 4 To 152/65 usnesení okresního soudu zrušil a věc podle § 22 odst. 3 tr. ř. postoupil k projednání místnímu národnímu výboru v B.
Z odůvodnění:
Krajský soud při přezkoumání věci na základě stížnosti okresního prokurátora musel se zabývat především otázkou, zda v zažalovaném skutku by mohla být naplněna skutková podstata trestného činu podle § 156 odst. 1 písm. b) odst. 2 tr. zák. Obžaloba vychází z toho, že důvěrník péče o děti je veřejným činitelem. Podle názoru odvolacího soudu však tomu tak není.
Podle § 89 odst. 9 tr. zák. je veřejným činitelem odpovědný pracovník, ať již volený,