Input:

č. 40/1964 Sb. rozh., Garance

č. 40/1964 Sb. rozh.
Odpovědnost za základní prostředky a drobné krátkodobé předměty; odpovědnost za ztrátu obalů.
(Závěry občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu z 25. března 1964, Cpj 154/63).
I. Odpovědnost za základní prostředky a drobné krátkodobé předměty:
(a) Zvýšená odpovědnost podle § 4 zák. č. 71/1958 Sb. může být smluvena jen u takových svěřených hodnot, které jsou předmětem obratu nebo oběhu. Tak je tomu nejen u hotovostí, cenin, zboží atd., ale i u jiných hodnot k vyúčtování, např. u takových před- městnancem, který za jejich vyúčtování převzal hmotnou odpovědnost, ze skladu jiným pracovníkům, aby jimi nakládali, používali je při výkonu svého zaměstnání nebo i mimo ně, a po skončení tohoto používání je vrátili do skladu, nebo sami vykázali, co se snimi stalo.
U takových hodnot na skladě lze smluvit zvláštní hmotnou odpovědnost za jejich vyúčtování s pracovníkem pověřeným vedením skladu, případně s jinými pracovníky ve skladu pověřenými manipulací s těmito hodnotami; tito pracovníci budou proto odpovědni z nevyúčtování podle § 4 a v rozsahu § 8, příp. § 9 zák. č. 71/1958 Sb.
(b) Pokud by základní prostředky nebo drobné krátkodobé předměty měly charakter předmětů, jak je má na mysli § 5 odst. 1 cit. zák., tj. předmětů potřebných k výkonu povinností vyplývajících z pracovního poměru pracovníka, a to předmětů drobnějších, jak je to zřejmé z příkladného výpočtu v cit. ustanovení, byla by tu dána, byly-li převzaty na písemné potvrzení, zvláštní odpovědnost podle cit. ustanovení. Předpokladem této odpovědnosti ovšem je, aby takto hmotně zavázaný pracovník měl výlučnou možnost s těmito předměty nakládat. Musí tedy jít o předměty svěřené zaměstnanci pro vlastní jeho upotřebení při pracovním výkonu a nikoliv o takové předměty, kterými nakládají i jiní pracovníci. Tam, kde by předpoklad nakládání předmětem výlučně jen odpovědným pracovníkem nebyl splněn, odpovídal by jen podle § 2 a v rozsahu § 6 cit. zák. Tak např. pracovník, který převzal na písemné potvrzení kontrolní váhy a jiné stroje a přístroje tvořící inventář prodejny, odpovídal by za ně podle § 2, 6 cit. zák. 1)
(c) Předměty, které jsou zaměstnancům svěřovány za tím účelem, aby je propůjčovali dalším osobám, např. hostům, jako jsou příbory a nádobí v pohostinství a ložní prádlo v hotelích, nemají povahu předmětů, které má na mysli ustanovení § 5 odst. 1. cit. zák. Nejsou pracovníku svěřeny k tomu, aby jich sám při výkonu svého zaměstnání používal, nýbrž dostávají se do rukou i jiných osob, které s nimi nakládají , je používají, a to ať již hostů nebo spoluzaměstnanců odpovědného pracovníka. Odpovědnost podle ustanovení § 5 tu tedy nepřichází v úvahu a i v případě, že by pracovník převzal tyto předměty na písemné potvrzení, odpovídal by pouze podle § 2 a v rozsahu § 6 cit. zák.
Tyto předměty mají ovšem též povahu hodnot dávaných do oběhu a lze je tedy pokládat za hodnotu odpovídající ustanovení § 4 odst. 1 cit. zák. Nelze proto vyloučit, aby písemnou smlouvou byla založena zvláštní hmotná odpovědnost podle tohoto ustanovení a by hmotně zavázaný pracovník odpovídal za ně v rozsahu podle § 8, příp. společně hmotně odpovědní pracovníci podle § 9 cit. zák.
K uzavírání smluv o hmotné