Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění účinném k 1.1.2013, platné do 31.12.2013 Archiv

č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění účinném k 1.1.2013, platné do 31.12.2013
OBČANSKÝ ZÁKONÍK
ze dne 26. února 1964
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
58/1969 Sb.
(k 1.7.1969)
ruší § 426
146/1971 Sb.
(k 1.1.1972)
nepřímo, kompetence
131/1982 Sb.
(k 1.4.1983)
mění, doplňuje
137/1982 Sb.
(k 1.1.1983)
nepřímo, kompetence
ÚZ 70/1983 Sb.
 
 
94/1988 Sb.
(k 1.7.1988)
ruší § 508 odst. 2 a označení odst. 1
188/1988 Sb.
(k 1.1.1989)
mění, doplňuje
87/1990 Sb.
(k 29.3.1990)
mění
105/1990 Sb.
(k 1.5.1990)
ruší § 397 odst. 4, § 489a a § 490 odst. 2
116/1990 Sb.
(k 1.5.1990)
ruší § 196, § 197, § 392, § 393, § 493 odst. 2
87/1991 Sb.
(k 1.4.1991)
mění
509/1991 Sb.
(k 1.1.1992)
mění, doplňuje
ÚZ 47/1992 Sb.
 
 
264/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
mění, doplňuje
267/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění, doplňuje
104/1995 Sb.
(k 1.7.1995)
mění
118/1995 Sb.
(k 1.10.1995)
mění
89/1996 Sb.
(k 1.7.1996)
mění, doplňuje
94/1996 Sb.
(k 1.6.1996)
mění
227/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění, doplňuje
91/1998 Sb.
(k 1.8.1998)
mění, doplňuje
165/1998 Sb.
(k 1.9.1998)
mění
159/1999 Sb.
(k 1.10.2000)
mění
363/1999 Sb.
(k 1.4.2000)
mění
27/2000 Sb.
(k 1.5.2000)
mění
103/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění
227/2000 Sb.
(k 1.10.2000)
mění
367/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění (12 novelizačních bodů - též v části první doplňuje hlavu pátou, v části druhé novou hlavu třetí A)
229/2001 Sb.
(k 30.6.2001)
ruší § 879c, 879d a 879e včetně označení hlav a nadpisů
317/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění (21 novelizačních bodů, které se týkají § 152, 153, 155 až 162, 164 až 173)
501/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
nové znění § 19c
125/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 567 odst. 2
135/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění § 54, v části první hlavě páté se vkládají nové § 58 až 65
135/2002 Sb.
(k 1.5.2004)
§ 64 odst. 2 a § 65
136/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 106 doplňuje odst. 3, mění § 616, § 619, § 620, § 622, § 623, v § 626 odst. 2 a doplňuje odst. 3 a v § 627 doplňuje odst. 3, nová přech ust. (bod 1 se týká § 622)
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 20i odst. 2
nález ÚS
476/2002 Sb.
(k 1.4.2003)
nepřímo, ruší novelizaci zákonem č. 501/2001 Sb. (§ 19c)
88/2003 Sb.
(k 1.4.2003)
nové znění § 19c, zachovává znění platné k 31.3.2003
37/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
ruší § 104 a hlavu patnáctou části osmé
47/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 444 doplňuje odst. 3. a vkládá nový § 449a
480/2004 Sb.
(k 7.9.2004)
v § 53 mění odst. 4, 7 a 8 a vkládá odst. 5,
vkládá § 53a, mění § 54
554/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 33b odst. 2 doplňuje slova, v § 476d odst. 1 nahrazuje slova, v § 477 odst. 2 doplňuje slova, v části sedmé vkládá hlavu čtvrtou
359/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
v § 135 mění odst. 1, vkládá odst. 3 a doplňuje odst. 5
56/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
mění 11 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění § 54b odst. 2 písm. j), § 54b odst. 5 písm. a) a b)
107/2006 Sb.
(k 31.3.2006)
mění § 685, § 687, § 689, § 696, § 706, § 708, § 710, § 711, § 712, § 714, § 718, § 719
vkládá nový § 686a, § 711a, nová přechodná ustanovení
115/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
vkládá slova v § 15, § 116, § 473 až § 475 a § 706, vkládá nový § 705a
160/2006 Sb.
(k 27.4.2006)
v § 447 odst. 3 doplňuje slova
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 447 vkládá odst. 3 a mění § 551 odst. 1, nové přechodné ustanovení
264/2006 Sb.
(k 1.1.2015)
vkládá § 425, § 426, § 426a a § 426b; mění § 447 odst. 2 - dosud neuvedeno
ve znění zák. č. 463/2012 Sb.
315/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
v § 166 mění odst. 1, 2 a 4
443/2006 Sb.
(k 18.9.2006)
v § 151p odst. 4 vkládá věty
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 175 odst. 2 a § 176 odst. 2
230/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
vkládá označení hlavy páté za § 51; mění § 54a odst. 1, § 54b odst. 2 písm. d) a odst. 8
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 447 odst. 1, 2 a 3 a § 710 odst. 6
384/2008 Sb.
(k 20.10.2008)
mění § 476d odst. 4 a 5
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti bylo novelizační ustanovení zrušeno
215/2009 Sb.
(k 20.7.2009)
mění § 19c
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 20i odst. 2
285/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
vkládá v § 54a odst. 5 a v § 567 odst. 3; mění § 567 odst. 2
155/2010 Sb.
(k 1.8.2010)
mění § 40a, § 52 odst. 3, § 55 odst. 2
28/2011 Sb.
(k 23.2.2011)
mění § 58 až 65, § 612, § 620; vkládá nové § 66 až 71
132/2011 Sb.
(k 25.5.2011)
v § 696 vkládá nové odst. 2 až 5
132/2011 Sb.
(k 1.11.2011)
mění § 685, § 686a, § 687, § 688, § 689, § 690, § 696, § 706, § 708, § 709, § 710, § 711, § 711a, § 712, § 713, § 715, § 718; nová přechodná ustanovení
139/2011 Sb.
(k 27.5.2011)
mění § 54a odst. 1
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 20j odst. 2
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 54a odst. 1
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 20i odst. 2 a vkládá nový § 20k
170/2012 Sb.
(k 14.6.2012)
mění § 57 odst. 1
202/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 112 a § 583
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ
OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAHY A JEJICH OCHRANA
§ 1
(1)  Úprava občanskoprávních vztahů přispívá k naplňování občanských práv a svobod, zejména ochrany osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví.
(2)  Občanský zákoník upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony.1)
(3)  Právní vztahy vznikající z výsledků duševní tvořivé činnosti upravují zvláštní zákony.
§ 2
(1)  Občanskoprávní vztahy vznikají z právních úkonů nebo z jiných skutečností, s nimiž zákon vznik těchto vztahů spojuje.
(2)  V občanskoprávních vztazích mají účastníci rovné
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Fulsoft.cz.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

40/1964 Sb.  Občanský zákoník, ve znění účinném k 1.1.2013, platné ...