Input:

č. 40/1963 Sb. rozh. tr., Garance

č. 40/1963 Sb. rozh. tr.
Akonáhle páchateľom spôsobená škoda je nižšia ako 5000,- Kčs, nemôže byť jeho konanie v žiadnom prípade posúdené ako trestný čin poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 137 tr. zák., ale mohlo by byť posúdené ako previnenie podľa § 16 ods. 2 zák. č. 38/1961 Zb., keby páchateľ z nedbanlivosti svedčiacej o jeho nezodpovednom postoji k socialistickému vlastníctvu, alebo by mohlo ísť o priestupok proti socialistickému spolunažívaniu podľa § 19 zák. č. 60/1961 Zb.
Pokiaľ škodu spôsobilo viac páchateľov z nedbanlivosti, je možno pričítať jednotlivým páchateľom iba škodu, ktorú každý z nich zavinil, pričom je treba sčítať všetky škody zavinené a spôsobené tým istým skutkom, aj keď boli spôsobené na rôznych veciach patriacich k majetku v socialistickom vlastníctve (na vozidlách, telekomunikáciách apod.).
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 27. marca 1963 - 8 Tz 15/63)
Rozsudkom Okresného súdu Bratislava-vidiek boli obvinení H. a S. uznaní vinnými, že H. 6. decembra 1961 pri obci Veľký Biel predbiehal nákladným autom ŠPZ BD 72-13 pred ním idúce auto v čase, keď sa v blízkosti nachádzalo protismerné nákladné auto ŠPZ BD 07-35 riadené S., ktorý hoci videl auto predbiehať ešte v čase, keď mohol pozvoľna zabrzdiť, tak neurobil a prudko zabrzdil až v krátkej vzdialenosti od protiidúcich áut. Následkom toho dostalo auto riadené obvineným S. na mokrej vozovke šmyk a došlo ku zrážke týchto vozidiel, pri ktorej A. bol spôsobený otras mozgu a ďalšie zranenie s dobou práceneschopnosti 7 týždňov, na vozidle ŠPZ BD 72-13 Okresnej správy štátnych ciest Bratislava-vidiek bola spôsobená škoda vo výške 801,05 Kčs a na aute ŠPZ BD 07-35 ČSAD Galanta škoda vo výške asi 4500,- Kčs. Toto konanie obvinených bolo posúdené jednak ako trestný čin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti podľa § 224 ods. 1 a 2 tr. zák., jednak ako trestný čin poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve z nedbanlivosti podľa § 137 ods. 1 tr. zák.
Za tieto trestné činy bol obom obvineným podľa § 224 ods. 1 tr. zák. s použitím § 35 ods. 1 tr. zák. uloženým úhrnný trest odňatia slobody v trvaní 6 mesiacov u každého z nich, pričom podľa § 58 ods. 1 písm. a) a § 59 ods. 1 tr. zák. bol im výkon trestu podmienečne odložený, a to so skúšobnou lehotou na 1 rok u každého z nich. Podľa § 228 ods. 1 tr. por. bola poškodená strana Okresná správa štátnych ciest Bratislava-vidiek odkázaná s nárokom na náhradu škody na konanie vo veciach občianskoprávnych.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona, podanú predsedom Najvyššieho súdu tento rozsudok dotyčne oboch obvinených v celom rozsahu zrušil a vrátil vec okresnému prokurátorovi pre Bratislavu-vidiek na došetrenie.
Z odôvodnenia:
Podľa § 2 ods. 5 tr. por. postupujú orgány činné v trestnom konaní, tedy aj súdy tak, aby bol zistený skutočný stav veci a pri svojom rozhodovaní z neho vychádzajú. Objasňujú s rovnakou starostlivosťou okolnosti svedčiace proti obvinenému i okolnosti, ktoré svedčia v jeho prospech a vykonávajú v oboch smeroch dôkazy nevyčkávajúce návrhy strán, pričom sú povinné preskúmať a všetkými dosiahnuteľnými dôkazmi overiť všetky okolnosti prípadu.
V danom prípade takto okresný súd nepostupoval