Input:

40/1961 Sb., Zákon o obraně Československé socialistické republiky, platné do 30.11.1999 Archiv

č. 40/1961 Sb., Zákon o obraně Československé socialistické republiky, platné do 30.11.1999
ZÁKON
ze dne 18. dubna 1961
o obraně Československé socialistické republiky
Československý lid pod vedením Komunistické strany Československa buduje vyspělou socialistickou společnost a shromažďuje síly pro přechod ke komunismu. Touto cestou kráčí ruku v ruce s lidem Svazu sovětských socialistických republik a všech ostatních zemí světové socialistické soustavy, jejímž je naše republika pevným článkem. Chce žít v míru a přátelství se všemi národy světa a přispívat k mírovému soužití a k dobrým vztahům mezi státy s různým společenským zřízením.
Dokud existuje imperialismus, zůstává ve světě půda pro agresivní války. Imperialistické státy vytváří vojenské útočné bloky, budují hustou síť válečných základen a organizují podvratnou činnost proti socialistickým zemím. V západní Evropě pomáhají formovat novou západoněmeckou revanšistickou armádu a vyzbrojují ji nejmodernějšími zbraněmi hromadného ničení.
Proti těmto úkladům bojuje náš lid spolehlivou obranou své vlasti, která se opírá o hospodářský rozmach republiky, o politickou a morální jednotu našeho lidu a o spojenectví s lidem Svazu sovětských socialistických republik a ostatních socialistických zemí, jehož základním pilířem je Varšavská smlouva.
Se zřetelem k velké závažnosti neustálého zdokonalování obrany svobody a socialistických vymožeností našeho lidu se Národní shromáždění Československé socialistické republiky usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVÁ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1)  K zabezpečení mírového rozvoje socialistické společnosti je třeba, aby byla náležitě uplatňována obranná funkce státu a budována obrana Československé socialistické republiky. Tato obrana je založena na mohutném a stále se rozvíjejícím národním hospodářství, na politické uvědomělosti lidu a jeho odhodlání bránit svou vlast.
(2)  Náš lid je rozhodnut bránit vymoženosti socialistického zřízení proti každému nepříteli. V tomto vlasteneckém úsilí je vede Komunistická strana Československa, která řídí zabezpečování nejvyšší obranyschopnosti země.
(3)  K obraně vlasti spojuje československý lid své úsilí v duchu proletářského internacionalismu s lidem Svazu sovětských socialistických republik a ostatních socialistických zemí pevnými spojeneckými svazky, jejichž výrazem je Varšavská smlouva.
§ 2
Obrana republiky zahrnuje opatření k zabezpečení obranyschopnosti země v míru i ve válce na všech úsecích hospodářského a společenského života, zejména budování ozbrojených sil a zvyšování jejich bojové pohotovosti v souladu s požadavky soudobého vojenství. Nedílnou součástí obrany republiky jsou opatření v národním hospodářství, opatření k obraně v krajích a okresech a k ochraně před nepřátelskými vzdušnými útoky a příprava občanů k obraně.
§ 3
Zastupitelské sbory, ostatní orgány státu, hospodářské, společenské a jiné organizace činí všechna opatření potřebná k zabezpečení nejvyšší obranyschopnosti země. Opírají se přitom o tvůrčí iniciativu a přímou účast pracujících.
§ 4
(1)  Obrana vlasti a jejího socialistického zřízení je vrcholnou povinností a věcí cti každého občana, je